Wetenswaar­digheden #12 | medio juli t/​m oktober ‘20

Geplaatst op 25 oktober 2020

Hierbij presenteren we graag de volgende versie van onze ‘wetenswaardigheden’. Periodiek geven we via de wetenswaardigheden op een andere manier inzicht in waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en waar dat zoal toe leidt. Een overzicht op hoofdpunten.

Via onze website kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij één of meer van onderstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten, of via de zoekfunctie.

Deelnemers

In totaal nemen 23 verpleeghuizen deel. Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, zie deze pagina op onze website www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/

Noorderbreedte heeft besloten de deelname aan de beweging te beëindigen. Zij willen de focus leggen op regionale samenwerking. Noorderbreedte blijft met hun financiële bijdrage de beweging in 2021 wel steunen.

Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert zijn gefuseerd in de nieuwe organisatie Mijzo. Riethorst Stromenland en Volckaert namen al deel in de beweging. Schakelring is in toenemende mate in de beweging betrokken. Jessie Wagemakers is de coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Sutphene is gefuseerd met Sensire. Sutphene wordt ook aan de beweging verbonden.

Zie ook verderop in deze wetenswaardigheden voor mogelijkheden om meer te weten te komen over onze vernieuwingsbeweging en deelname tijdens de Landelijke Inspiratieweek Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van 9 t/m 13 november.

Subsidie VWS Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 2021

De deelnemende organisaties zorgen met elkaar voor de financiering van de ondersteuning van het netwerk door LOC Waardevolle zorg. VWS heeft dit jaar subsidie verstrekt, voor activiteiten in de beweging die landelijke impact hebben. Het gaat hierbij om:

 1. Opbouw van het netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs. Stimuleren en ondersteunen door ervaringen en goede voorbeelden op te halen, te verspreiden en partijen met elkaar te verbinden.
 2. Publicatie Zicht op vernieuwing, waarin we de ontwikkelingen en effecten in de beweging laten zien.
 3. Landelijke inspiratieweek Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Ook voor 2021 heeft VWS € 209.950,- toegekend voor deze activiteiten. En er is een akkoord gegeven aan LOC om dit jaar nog (dus in 2020)  € 15.000,- te benutten voor het op gang helpen van een beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz.

In december gaat een kleine groep vanuit het kernteam (Surplus, De Leyhoeve, Sensire en LOC) aan de slag om voorstellen voor te bereiden voor de doorontwikkeling van de beweging en de financiering in 2022 en verder. De  bedoeling is om deze voorstellen te bespreken met alle betrokkenen in de voortgangsbijeenkomst in maart 2021.

Resultaten voortgangsbijeenkomst oktober 2020

Twee keer per jaar organiseren we voortgangsbijeenkomsten, waarbij alle deelnemende organisaties aanwezig zijn. Daar kijken we terug naar de resultaten en impact van de beweging in het afgelopen half jaar en maken we de agenda voor het komende half jaar. We bepalen tijdens die bijeenkomst wie het besprokene doorzet naar concrete acties, hiervoor worden bestaande actieteams verder benut of nieuwe actieteams voor gevormd.

Helaas moest deze voortgangsbijeenkomst online plaatsvinden, hopelijk treffen we elkaar in het voorjaar 2021 wel weer live! Van de 23 deelnemende organisaties namen vertegenwoordigers van 16 organisaties aan deze bijeenkomst deel. En natuurlijk LOC Waardevolle zorg en VWS.

De deelnemers vertelden de verbindingen in het netwerk als inspirerend en leerzaam te ervaren. Uit de verhalen bleek dat in het afgelopen half jaar – ondanks corona – de actieve inzet van deelnemers in de landelijke beweging groter is geworden. Naast hun inzet voor radicale vernieuwing in de eigen organisatie, neemt een toenemend aantal mensen uit de verschillende deelnemende zorgorganisaties bijvoorbeeld actief deel in actieteams. Actieteams zijn gericht op het verder brengen van vraagstukken, mogelijkheden en dilemma’s die van belang zijn gebleken om radicaal te kunnen vernieuwen. Door op deze manier naast de vernieuwing in de eigen organisatie ook op landelijk of regionaal niveau krachten te bundelen werken deelnemers op verschillende niveaus aan de beweging ‘van regels naar relaties’.

Het programma was zo opgesteld dat alle actieteams een kort inzicht konden geven in de voortgang die zij maken. Verderop in deze wetenswaardigheden inhoudelijke updates van een heel aantal actieteams.

Het actieteam ‘De kracht van kleinere organisaties’ vervalt. Het vraagt, juist als bestuurders van kleine organisaties (Cederhof – Inge v.d. Boomen en Zorghuizen Noord Nederland – Tietsjannie Hamstra) op dit moment teveel om de rol van trekker te kunnen vervullen. 

De Leyhoeve (Elly van der Wijk) heeft het initiatief genomen om een nieuw actieteam te starten: Radicale vernieuwing en technologie. Elly merkt dat technologie vaak wordt bekeken vanuit wat er technisch mogelijk is. Zij zou graag kennis en ervaring willen uitwisselen en elkaar willen helpen met de vraag: welke technologie draagt bewezen bij aan de visie van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg? In een van de bestuurlijke leernetwerken is dit ook een inspirerend thema van gesprek geweest. De volgende organisaties hebben interesse om deel te nemen in dit actieteam: naast De Leyhoeve: ‘t Zorghuus, Carintreggeland, Woonzorggroep Samen, Sensire, en Mijzo. De andere organisaties in het netwerk zullen worden benaderd met de vraag of zij ook belangstelling hebben.

Reflectiegesprekken

Afgesproken is dat bij iedere deelnemende zorgorganisatie minimaal jaarlijks een reflectiegesprek plaatsvindt. Iedere afzonderlijke deelnemer zet zich actief in voor Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de eigen organisatie en steunt de andere deelnemers waar nodig bij hun ontwikkeling. Afgesproken is met de rest van Nederland te delen wat iedere organisatie in het proces van vernieuwen tegenkomt.

Iedere organisatie kiest hiervoor de inhoud die relevant en helpend voor de doorontwikkeling in de eigen organisatie is. En kiest ook de vorm van het reflectiegesprek en de betrokkenheid van mensen (intern en extern). In de ene organisatie bijvoorbeeld een gesprek aan tafel, in de andere organisatie een ‘oploop’ of een bijeenkomst.

Door Corona heeft een aantal organisaties aangegeven dat dit gesprek dit jaar niet past. Een aantal organisaties heeft het gesprek gepland. LOC zal naar alle anderen het initiatief nemen om het reflectiegesprek te plannen.

Activiteiten rondom Corona

In vrijwel alle videogesprekken komt de impact van Corona aan de orde en wordt uitgewisseld hoe het staat met de besmettingen in de locaties en hoe hiermee wordt omgegaan.

In de vergadering van het kernteam op 9 september jl. is gevraagd om samen met Fedde de Boo (voorzitter cliëntenraad Woonzorggroep Samen) een tweede bijeenkomst te organiseren voor cliëntenraden binnen de beweging. LOC pakt dit op.

Tijdens de Landelijke Inspiratieweek zijn er voor deelnemers en relaties binnen de beweging verschillende online sessies in het kader van Corona en radicale vernieuwing (sessies 16 en 20, maar ook 1 t/m 6 en 21 kunnen relevant zijn als hulp om dat wat voor bewoners en naasten belangrijk is als uitgangspunt te kunnen nemen van de zorg – ook in tijden van Corona).

Overleg met zorgkantoren

Op 16 september jl. heeft een vertegenwoordiging vanuit het kernteam (Brentano – Lies Zuidema, Sensire – Renée Wilke en LOC – Marthijn Laterveer) overleg gehad met de managers van de zorgkantoren Zilveren Kruis, CZ, Menzis, en VGZ. Marthijn heeft de volgende dag de manager van Zorg & Zekerheid gesproken.

De managers zijn bijgepraat over de ontwikkelingen in de beweging en over het initiatief van LOC om een beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz te starten. Samen met hen is geïnventariseerd op welke manier zij willen (blijven) bijdragen in de beweging.

De meeste managers, vooral van Zilveren Kruis, CZ en Zorg & Zekerheid, voelen zich verbonden met de beweging. Zij nemen actief en met plezier deel in de bestuurlijke leernetwerken en willen een bijdrage leveren waar nodig. In actieteams (Zorg & Zekerheid) of in het beschikbaar stellen van locaties voor bijeenkomsten (Zilveren Kruis).

Radicale vernieuwing en technologie

Tijdens het gesprek van het kernteam met directeur Langdurige Zorg van VWS Theo van Uum op 10 juni, werd de vraag gesteld te vertellen over de opgedane ervaringen en inzichten in de afgelopen corona-maanden. Wat zijn de eerste geleerde lessen? Enkele leden van het kernteam vertelden o.a. dat innovatie (e-health, digitaal onderwijs, digitale zorg, e.d.) een enorme vlucht heeft genomen.

Daarop volgde de uitnodiging om hierover te vertellen bij een digitale bijeenkomst van de stuurgroep Innovatie & Zorgvernieuwing bij VWS op 23 juli. De stuurgroep vindt eenmaal in de maand plaats en bestaat uit de verschillende directies binnen VWS, zoals publieke gezondheid, curatieve zorg, langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning, etc. Het doel van de stuurgroep is om elkaar (vroegtijdig) op de hoogte te brengen van lopende projecten op het gebied van innovatie en daar de verbinding in te zoeken over de domeinen heen. Maar daarnaast wordt de stuurgroep ook gebruikt voor het delen van mooie en inspirerende voorbeelden op het gebied van innovatie.

De vraag was: zouden enkele organisaties in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg hierover kunnen vertellen? Sensire (Marleen van der Sijs) en Carintreggeland (Heidi de Bruijn) hebben deze handschoen opgepakt en een gezamenlijke presentatie gegeven. Over de successen die zij in hun organisaties boeken, maar ook over de knelpunten en uitdagingen die zij ervaren. Met als belangrijk aandachtspunt: wat zijn de essentiële elementen voor succesvolle, duurzame opschaling van digitale zorg? De powerpointpresentatie is hier terug te kijken.

Nieuw actieteam Reflectie op crisis

Viattence (Isabelle van der Wijk) en Sensire (Daphne Mensink) hebben het initiatief genomen om na de zomerperiode een nieuw actieteam te starten. Vanwege tijdelijke uitval van Daphne is de collega van Isabelle (Marieke Schnoing) ingesprongen. Doel van het actieteam is meer diepgaand met elkaar te reflecteren op ons eigen handelen als zich een ernstige crisis voordoet, zoals corona. In totaal nemen 10 organisaties uit de beweging deel aan deze reflectie: Surplus, Woonzorggroep Samen, Raffy-Lale-De Leystroom, De Leyhoeve, Noorderbreedte, Santé Partners, Carintreggeland, Viattence, Sensire en Topaz. Op 2 september was een eerste beeldbel-ontmoeting, op 7 oktober de tweede.

Hoe kan je ondanks dat er sprake is van een crisis toch zo goed mogelijk bij je eigen/organisatiewaarden en de waarden van bewoners en hun naasten blijven? Hoe kan het dat we tijdens de eerste uitbraak van corona naasten zijn gaan zien als ‘bezoek’? We hebben ervaren hoe kwetsbaar alles is: wat het vraagt om – ook in crisistijden – aan de waarden die ons binnen de beweging verbinden, vast te houden. Het zijn diepgaande, mooie gesprekken. De gesprekken in het actieteam variëren van reflectie tot ter plekke elkaar tips geven en problemen oplossen.

De betrokkenheid van zorgmedewerkers bij het actieteam is waardevol. Voor de komende bijeenkomsten zal iedereen nagaan welke zorgmedewerkers uit de eigen organisaties bij het actieteam betrokken willen worden. 

Isabelle en Marieke vertellen in de eerste RVV Late Nightshow over de opstart van dit nieuwe actieteam, hier terug te kijken (vanaf 19:40 min.). Daarin kondigen ze ook aan dat er tijdens de Landelijke Inspiratieweek (voor deelnemers en relaties binnen de beweging) een online sessie is over en door dit actieteam (sessie 20).

Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

In totaal nemen 13 organisaties aan de pilot Wet zorg en dwang deel. De positieve adviezen van de betrokken cliëntenraden zijn allemaal binnen. De organisaties zijn: Zonnehuisgroep Amstelland, Woonzorggroep Samen, Wilgaerden, Raffy-Lale-Leystroom, Viattence, ‘t Zorghuus, Sensire, De Leyhoeve, Carintreggeland, Brentano, Surplus, Topaz en Santé Partners.

De vraagstukken die in de vorm van ‘opdrachten’ in kleinere werkgroepen worden opgepakt, zijn:

 • concrete invulling van ‘de frisse blik’
 • evalueren en monitoren van de effecten
 • inzet van de verpleegkundig specialisten en physician assistents
 • wat verstaan wij onder insluiting?
 • hoe gaan we om met de Wzd in de thuiszorg?
 • welke rapportage is passend?

Meer over de opdrachten lees je hier.
Op 5 november is de volgende bijeenkomst. Aan de orde zal komen:

 1. Hoe de ervaringen in ieder van de betrokken organisaties zijn met het in praktijk brengen van de aanbevelingen;
 2. Welke start de werkgroepen hebben kunnen maken in de opdrachten; 
 3. Op welke manier we de resultaten gaan monitoren.

Zowel medewerkers van VWS als IGJ zijn bij de pilot betrokken. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van het actieteam en aan de sessies in de Landelijke Inspiratieweek hierover.

Charlotte de Winter, coördinerend inspecteur, is onze contactpersoon bij IGJ. Zij heeft de namen van de organisaties die aan de pilot deelnemen en heeft dit doorgegeven aan de betrokken inspecteurs bij IGJ. Deze inspecteurs weten dat deze 13 organisaties gemotiveerd kunnen afwijken van de wet. Met de afspraak: als er (bijvoorbeeld naar aanleiding van een inspectiebezoek) hierover toch onverhoopt misverstanden ontstaan, we contact opnemen.

Tijdens de Landelijke Inspiratieweek zijn er voor deelnemers en relaties binnen de beweging twee online sessies over en door dit actieteam (sessies 12A en 12B).

Actieteam Betrekken lokale omgeving

Aan dit actieteam nemen nu 12 organisaties deel. De organisaties zijn: ‘t Zorghuus, Warm Thuis, Mijzo, Sensire, Zorghuizen Noord Nederland, Zonnehuisgroep Amstelland, Riederborgh, Surplus,  Leyhoeve, Archipel Zorggroep, Raffy-Lale-Leystroom en Santé Partners. 

Het actieteam wil acties ondernemen die ertoe leiden dat nieuwe, bijzondere wooninitiatieven tot stand komen. En acties die ertoe leiden dat door creatieve manieren verbondenheid met de directe samenleving (familie, buurt) tot stand komt. De bijeenkomst op 14 september jl. was in de locatie Waterrrijk van Sensire. Drie bewoners hebben hier het bestuur van een stichting gevormd dat invulling geeft aan de restaurant-/recreatieruimte. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in Riederborgh in Ridderkerk.

Tijdens de Landelijke Inspiratieweek is er voor deelnemers en relaties binnen de beweging een online sessie over en door dit actieteam (sessie 13).

Actieteam Ambassadeurschap, zichtbaarheid en landelijke impact

Vertegenwoordigers van 6 zorgorganisaties (‘t Zorghuus, Topaz, Leyhoeve, Brenano, Turplus, Sensire), LOC, VWS en Roeland Jan Umans zetten zich in dit actieteam in om de zichtbaarheid van de vernieuwing in de verpleeghuiszorg te vergroten. Het actieteam richt zich op het meer zichtbaar maken van:

 1. de (essentie van de) vernieuwing in de deelnemende organisaties zelf
 2. de voortgang en ontwikkeling van de vernieuwing in de beweging
 3. de landelijke impact: en daarmee richt het actieteam zich op de verbreding van de beweging.

Om te zorgen dat de beweging landelijk meer impact krijgt in de vernieuwing van de verpleeghuiszorg, gaat dit actieteam ‘aan de boom schudden’. Afgesproken is om de Landelijke Inspiratieweek van 9 t/m 13 november hiervoor te benutten. Door de keus om deze Inspiratieweek online te organiseren, waardoor iedereen die betrokken is ook losse sessies online kan volgen streven we naar een veel breder bereik binnen de zorgorganisaties. We denken dat het feit dat je tussendoor of met elkaar op locatie ook losse sessies kunt volgen, deelname aan de bijeenkomst nog laagdrempeliger kan maken.
Het actieteam werkt er volop aan om in de aanloop van deze week flink naar buiten treden. Op alle drie de genoemde niveaus.

Interesse om hieraan bij te dragen? Laat het graag weten via radicalevernieuwing@loc.nl of 030 207 4067.

Landelijke Inspiratieweek Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

De voorbereidingsgroep (Topaz – Eva van Zelm, Brentano – Claudia Muntenaar, Sensire – Daphne Mensink en LOC) is samen met Milene du Burck (organisator) druk doende om een inspirerende Landelijke Inspiratieweek tot stand te brengen in de week van 9 t/m 13 november a.s.

 • Met tal van online sessies over actuele thema’s in de beweging.
 • Tussen de middag kan er samen digitaal geluncht worden: wie dat wil kan aanschuiven bij collega’s van andere organisaties.
 • Elke avond is een RVV Late Nightshow. De week wordt afgesloten met een online vrijdagmiddagborrel.
 • Het programma is verstuurd naar de deelnemende organisaties en relaties. 
 • Er zijn openbare sessies voor iedereen die meer wil weten over de beweging. Ook de RVV Late Nightshows zijn voor iedereen te volgen via een livestream. De allereerste uitzending van de RVV Late Nightshow was op 28 september (hier terug te kijken).
 • Er is een speciale sessie voor bestuurders in de beweging, geleid door enkele bestuurders uit het kernteam (Surplus – Anthonie Maranus, Warm Thuis – Hans van Amstel, Carintreggeland – Heidi de Bruijn) en LOC. In deze sessie (sessie 9 op het programma) wordt uitgewisseld welke impact deelname in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg heeft voor de eigen organisaties. Iedere bestuurder kan voor deze sessie collega-bestuurders uit andere organisaties uitnodigen, die hier nieuwsgierig naar zijn.
 • Tijdens de Landelijke Inspiratieweek zal het boek ‘Wij kunnen toveren’ van Topaz worden uitgebracht, over de beweging ‘van regels naar relaties’ bij deze deelnemende organisatie. Iedere deelnemer aan de Landelijke Inspiratieweek ontvangt het boek.

Bestuurlijke leernetwerken

Er zijn drie bestuurlijke leernetwerken, waar bestuurders van de deelnemende organisaties, LOC en managers van de zorgkantoren en VWS aan deelnemen. Met elkaar wordt stilgestaan bij de betekenis van ieders eigen rol om de gezamenlijke droom te realiseren. In de eigen organisaties en in de beweging. In de afgelopen maanden hebben de drie bestuurlijke netwerken ieder een bijeenkomst gehad. 

Het eerste leernetwerk kwam op 27 augustus jl. bijeen. Er is door de deelnemers gesproken over de samenwerking tussen zorgkantoren en zorgorganisaties (Zorg & Zekerheid – Marieke Timmer neemt deel aan dit bestuurlijk leernetwerk). Welke dilemma’s kom je hierin tegen? Hoe kunnen we vanuit verschillende rollen goed met elkaar samenwerken?

Het tweede leernetwerk kwam op 1 september jl. samen. Het thema was ‘Leiderschap’ onder begeleiding van Jo Caris. De middag is benut door elkaar actuele vraagstukken en dilemma’s uit de eigen praktijk voor te leggen, waarop de collega’s adviezen gaven hoe hiermee kan worden omgegaan.

Het derde leernetwerk kwam op 1 oktober jl. bijeen. Het thema was: Wat vraagt Radicale vernieuwing voor de inzet van technologie? Welke technologie is hierbij helpend? Deze bijeenkomst werd ondersteund door Mike van Rijswijk van The Innovation Playground met twee vertegenwoordigers vanuit Philadelphia met een ruime ervaring met technologie. Heel inspirerend!

Bijeenkomsten coördinatoren

Zo’n vier keer per jaar komen coördinatoren/projectleiders Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg samen, uit zorgorganisaties die deelnemen aan de vernieuwingsbeweging. Hier komen allerlei behulpzame contactmomenten met elkaar uit voort. De gezamenlijke bijeenkomsten staan in het teken van inspireren rondom de vernieuwing en intervisie. Het thema ‘verbreden en verdiepen van de vernieuwing in de eigen organisatie’ staat ook op de agenda.

In de bijeenkomst op 10 september jl. hebben de coördinatoren allerlei ideeën uitgewisseld om meer collega’s uit de eigen organisatie te betrekken bij de Landelijke Inspiratieweek in november a.s. Zoals:

 • Posters ophangen. De poster is inmiddels verzonden naar de coördinatoren. (Mail naar d.dronkert@loc.nl als je ook interesse hebt).
 • Betrek de cliëntenraad.
 • Collega’s persoonlijk attenderen op een voor hen interessante sessie.
 • Bij Carintreggeland heeft iedere medewerker een I-pad gekregen, dit is ook een faciliteit voor het deelnemen aan de sessies. 
 • Er zijn 6 sessies over ‘in gesprek gaan met bewoners en naasten’ (sessies 1 t/m 6 en 21). Ze bieden voorbeelden en tips om wat voor bewoners/naasten van waarde is in beeld te brengen en te faciliteren. Deze reeks leent zich uitstekend om als zorgmedewerkers samen bij te wonen en daarna met elkaar in gesprek te gaan.
 • De meeste sessies worden opgenomen, zodat deze teruggekeken kunnen worden met collega’s. 
 • Raffy-Lale-Leystroom stelt in de verschillende locaties de hele week een ruimte beschikbaar met groot scherm zodat medewerkers samen deel kunnen nemen. Verschillende andere organisaties hebben hetzelfde voornemen.
 • Andere tips: Tijd aan inspiratiesessies = werktijd; Deelname wordt aangeboden als ‘adempauze’. Even pas op de plaats en tijd voor reflectie. Zorg voor verwennerij in de catering tijdens deelname in de inspiratieweek; bijv. taart of bitterballen 🙂

Publicatie en bijeenkomsten ondersteunende diensten

Tijdens de voortgangsbijeenkomst op 4 maart jl. hebben 6 organisaties aangegeven graag met elkaar in gesprek te gaan over de rol van de ondersteunende diensten in de vernieuwing. De Leyhoeve, Viattence, Amstelring, Brentano, Mijzo en Riederborgh. Land van Horne sluit ook hierbij aan.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 13 augustus jl. kwamen vragen aan de orde als: ‘Welke bijdrage kunnen ondersteunende diensten leveren in de vernieuwing? Wat vraagt dit van de samenwerking met de zorgteams?’ Er is onderling uitgewisseld welke stappen in de betrokken organisaties worden gemaakt. Afgesproken is om deze uitwisselingsbijeenkomsten voort te zetten, om de voortgang bij elkaar te volgen en elkaar te kunnen helpen met inspiratie en tips. Op 15 oktober is de volgende bijeenkomst, ook andere organisaties zijn welkom om aan te sluiten. Dinsdag 10 november (10:30-11:30 uur) tijdens de Landelijke Inspiratieweek (sessie 11) is er ook een sessie over dit onderwerp voor deelnemers aan en relaties betrokken bij de vernieuwingsbeweging.

Er is inmiddels ook een publicatie van het actie-traject gemaakt, dat Jaap Peters in de afgelopen jaren met dertien organisaties heeft uitgevoerd. De handreiking – met werkblad en poster – is hier te downloaden: www.loc.nl/rvv-od

Nieuwsbrief

In het afgelopen jaar is het aantal abonnees op de nieuwsbrief Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg verdubbeld naar 1500.

Communicatie-activiteiten

Noemenswaardig in aanvulling op bovenstaande activiteiten:

 • Landelijk netwerk Radicale ver­nieuwing zor­gon­der­wijs naar volgend niveau (video’s)
 • ‘Bes­turingssysteem’ Radicale ver­nieuwing voorbeeld op managementsite.nl
 • Blog met terug-/vooruitblik Marie-Antoinette Bäckes (coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg). “We willen kritisch en verdiepend onderzoeken welke waarden ten grondslag liggen aan de afwegingen en keuzes die zijn gemaakt.”
 • Compliment vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan alle vernieuwers bij de organisaties in onze landelijke beweging – op LinkedIn.
 • Artikel met update ontwikkelingen Radicale vernieuwing langdurige ggz in Seniorenwijzer (print lezersbereik 800.000 en online)
 • Publicatie actie-onderzoek ondersteunende diensten ook gedeeld via Waardigheid en Trots

Meer weten

Op ​www.radicalevernieuwing.nl​ kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ​hier​, en voor de maandelijkse nieuwsbrief Waarde-vol onderwijs® hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese