Wetenswaar­digheden #17: sep­tember-decem­ber ‘21

Geplaatst op 16 december 2021

Hierbij presenteren we graag de volgende versie van onze ‘wetenswaardigheden’. Periodiek geven we via de wetenswaardigheden op een andere manier inzicht in waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing zorg en waar dat zoal toe leidt. Een overzicht op hoofdpunten.

Via onze website kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij één of meer van onderstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten, of via de zoekfunctie.

De afgelopen periode zijn er veel activiteiten, bijeenkomsten en ontwikkelingen geweest binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Wij praten je kort bij wat er binnen de verschillende bijeenkomsten en actieteams gebeurt en geven
een update over de betrokken partners.

Deelnemers

In totaal nemen 26 verpleeghuizen deel aan Radicale vernieuwing Zorg. In de afgelopen maanden hebben we Avoord, en de fusieorganisatie Driezorg/Zonnehuisgroep IJssel Vecht als zorgorganisaties mogen verwelkomen. Amstelring gaat naast locatie De Rietvinck met de gehele organisatie deelnemen. ActiVite, Archipel en Carinova hebben aangekondigd hun deelname in 2022 te beëindigen. Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, zie deze pagina op ons sociaal platform: www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers


Binnen de deelnemende organisaties zijn er bestuurswissels aangekondigd. Bij WarmThuis is Hans van Amstel opgevolgd door interim-bestuurder Dik van Bruggen. Bij Riederborgh neemt Jack Thiadens als interim bestuurder het stokje over van Marco van Hoek. Volgend voorjaar nemen in het eerste kwartaal enkele bestuurders afscheid. Iris van Bennekom neemt afscheid van WilgaerdenLeekerweidegroep. Lies Zuidema werkzaam bij Brentano gaat gebruik maken van haar pensioen en Patricia Bender van Raffy Lâle De Leystroom heeft vanaf maart een nieuwe betrekking aanvaard.

LOC

We verwelkomen Francis Meijners, zij gaat de communicatie verzorgen voor Radicale vernieuwing
zorg en zorgonderwijs. Isabelle van der Wijk zal de coördinatorrol voor Radicale vernieuwing zorg
vanaf januari 2021 op zich nemen. Marie-Antoinette Backes zal voor een beperkt aantal uren de
verschillende bewegingen Radicale vernieuwing blijven ondersteunen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De inspectie is een actief betrokken partner in de beweging. De inspecteurs nemen deel in het actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten en op verzoek sluiten ze aan bij een van de bestuurlijke leernetwerken. LOC heeft op 1 december in samenwerking met de inspecteurs Marjolein Berkhof en Chantal Bekker en de trekkers van het actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk, Caroline Beentjes en Saskia van Opijnen, een webinar
‘Persoonsgerichte zorg, de basis voor de Wet zorg en dwang’ georganiseerd.

Tijdens het webinar zijn een viertal inspecteurs ingegaan op de ruimte die er is om je daadwerkelijk op de cliënt en persoonsgerichte zorg te richten. En wat dat betekent voor rapportages en verantwoording. Maak in de zorgorganisaties deze rapportages vooral voor jezelf om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken en met elkaar te blijven ontwikkelen, is de conclusie. IGJ heeft toegelicht hoe een inspectiebezoek in het kader van de Wzd gaat en wat de verwachtingen zijn over het verantwoorden van onvrijwillige zorg en de aan te leveren analyses. De inspecteurs nodigen zorgorganisaties uit om samen in gesprek te zijn en te blijven om verwachtingen af te stemmen en elkaar inzicht te geven in vraagstukken, struggles en onduidelijkheden. Zo maken we elkaar beter in het mogelijk maken van persoonsgerichte zorg!

Onder begeleiding van een vertegenwoordiger van een deelnemende organisatie samen met een inspecteur is in kleinere groepen het gesprek gevoerd over concrete casuïstiek, waarin recht werd gedaan aan de bedoeling van de wet. De groepen waren ingedeeld op de thema’s: Open deuren, het stappenplan, rol van de zorgverantwoordelijke en de analyses richting de inspectie. Binnenkort vind je een kort verslag via: www.radicalevernieuwing.nl/themas/vrijheid-en-veiligheid

Het webinar is goed bezocht, in totaal waren er 77 deelnemers. Met elkaar is de conclusie getrokken dat er grote behoefte is om op deze manier in gesprek te zijn. Samen met de inspectie bespreken we de mogelijkheden om meer webinars te organiseren. De geleerde lessen van het afgelopen webinar nemen we daarin mee.

Ministerie van VWS

Medewerkers van verschillende directies van VWS (langdurige zorg, jeugdzorg) waren actief betrokken bij de week van de Radicale vernieuwing. Op vrijwel alle dagen waren zij digitaal of fysiek aanwezig. Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg van VWS, heeft actief bijgedragen in het gesprek vanuit een breder perspectief waarin niet de zorg centraal staat, maar juist de levens van mensen en de nieuwe vormen van wonen en samenleven. Hij stimuleert om de randen te blijven opzoeken. Randen die grenzen raken, want daar zit de vernieuwing. De verschillende bewegingen
Radicale vernieuwing ziet hij als partners die de zoektocht aangaan, daar transparant in zijn, de knelpunten van de wet- en regelgeving zichtbaar maken en terugbrengen naar eenvoud. Dat maakt Radicale vernieuwing een partner die het nodige vertrouwen geniet. VWS wil daarom een steun zijn voor de bewegingen. Dit kwam onder andere ter sprake tijdens de Week van de radicale vernieuwing. Deze gesprekken kan je terugkijken via:
www.radicalevernieuwing.nl/actueel/samenleven-in-de-toekomst/

In oktober en december heeft het gesprek over de pilot WZD een vervolg gekregen. In gesprek van Theo van Uum met het kernteam, waar Topaz en Carintreggeland aan deel hebben genomen, heeft Annemarie den Brabander van Topaz op basis van de resultaten van het actieonderzoek dat daar plaatsvond, de toegevoegde waarde en resultaten van deelname aan de beweging Radicale vernieuwing zorg uiteengezet.

Onze contactpersoon bij de directie Langdurige zorg Rick Hagelstein is opgevolgd door Anja Kohler. Eens in de drie weken heeft LOC een overleg met Anja om haar bij te praten over de ontwikkelingen in de beweging Radicale vernieuwing zorg, de verschillende actieteams en lopende zaken.

Kernteam

Het kernteam heeft naast de gesprekken met VWS en zorgkantoor in september en oktober de voorbereidingen getroffen voor de halfjaarlijkse ontmoeting van bestuurders en coördinatoren van de deelnemende organisaties op 6 oktober. Zo zijn de plannen voor 2022 voorbereid en is het beschikbare budget voor de activiteiten en voor de ondersteuning van de beweging door LOC uitgebreid aan de orde geweest. Er is in kaart gebracht welke opties het kernteam ziet om het beschikbare budget te verruimen om ambities waar te maken en de activiteiten in balans te brengen met de financiële mogelijkheden. Het antwoord daarop is: Meer leden werven, meer zelf doen vanuit de deelnemende organisaties en actieteams, verhoging van de financiële bijdragen aan de beweging met 10% en actief inzetten op nieuwe financiële bronnen zoals subsidies en crowdfunding Ook zijn voor 2022 de nieuwe prioriteiten
en plannen op een rij gezet.

Halfjaarlijkse bijeenkomst

Na anderhalf jaar digitaal ontmoeten, konden op 6 oktober de bestuurders en coördinatoren van deelnemende organisaties, onder voorzitterschap van Caroline Beentjes (Woonzorggroep Samen) en Eva van Zelm (Topaz), elkaar fysiek ontmoeten in Bar Beton in Utrecht voor een halfjaarlijkse terugblik en vooruitblik. In de bijeenkomst zijn naast de terugblik op het afgelopen jaar, de plannen voor 2022 onder leiding van Lies Zuidema van Brentano besproken en vastgesteld. Er zijn verbindingen gelegd en is elkaars denkkracht in de thema’s die voorlagen is volop benut. Zie voor
inhoudelijke informatie: www.radicalevernieuwing.nl/actueel/krachtige-beweging-bespreekt-plannen-2022/

Er werd geconcludeerd dat de deelnemers enthousiast en gemotiveerd zijn om in de eigen organisaties en met elkaar in deze beweging met elkaar te werken aan zorg waarin mensen het belangrijkste zijn.
● We behalen concrete resultaten doordat we werken aan voor ons relevante thema’s
● Via de beweging spreken we partijen als VWS, IGJ en Zorgkantoren
● We vragen advies en steunen elkaar op basis van wederzijds vertrouwen. Hierdoor is en blijft
het bespreken van dilemma’s mogelijk
● De ondersteuning van LOC zorgt voor structuur, overzicht en verbinding

De volgende halfjaarlijkse ontmoeting vindt plaats op 7 april 2022 van 13.00 tot 17.00 uur te Utrecht.

Actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Op 22 september is het actieteam zorgonderwijs digitaal bij elkaar geweest. Er waren zowel vertegenwoordigers van de zorgorganisaties als vanuit het onderwijs. Anton van Mansum startte met een toelichting op de ontwikkelingen in het actieteam. Zoals de voorbereidingen voor de landelijk vakschool. Vervolgens waren er drie korte pitches vanuit deelnemers. Nicole van der Graaf van Activite heeft verteld hoe zij bezig is met vernieuwing van het zorgonderwijs bij de zorg thuis. Hanny de Bruin-van der Wolk van MBO Rijnland heeft verteld hoe belangrijk het is dat zorgopleidingen en zorgorganisaties nauw samenwerken rond het onderwijs. Erik Mondriaan van Landstede en Deltion College is ingegaan op hybride onderwijs in de praktijk. Vervolgens zijn we in kleine groepen uit elkaar gegaan om over deze drie onderwerpen verdiepend verder te praten. Er was een enorme betrokkenheid en de wens om verder te praten over hoe we het onderwijs maximaal kunnen laten aansluiten bij de zorg.

Op woensdag 10 november heeft het actieteam tijdens de Week van de radicale vernieuwing een hele dag georganiseerd. Dagvoorzitter Oscar Kocken startte met een interview met Anton van Mansum. Daarna kwam Mieke Hollander aan het woord. Zij vertelde bevlogen over onderwijsvernieuwing en de rol van ervaringsdeskundigheid daarbij. Miranda Kok (Woonzorggroep Samen) en Anneke Schagen (ROC De Kop) gaven aan hoe zij samen werken aan een goed leerklimaat. Christel Terwijn en Saskia Roodenburg (Surplus) lieten zien wat een andere manier van opleiden in de praktijk van de zorg oplevert. Daarna zijn we in kleine groepjes fysiek en digitaal met elkaar in gesprek gegaan. Een aantal studenten uit de regio Leiden heeft de digitale workshop verzorgd. Na een plenaire afsluiting heeft Aukje Lausberg de RV Late Night gepresenteerd. Het was een dag die veel energie opgeleverd heeft.
Deze gesprekken kan je terugkijken via:
www.radicalevernieuwing.nl/actueel/de-week-van-de-radicale-vernieuwing-zorgonderwijs

De gesprekken over de oprichting van de landelijke vakschool zijn doorgegaan. We hopen nu snel te
kunnen besluiten of de vakschool haalbaar is.

Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

Begin september hebben Caroline Beentjes en Saskia van Opijnen, trekkers van dit actieteam, namens de 14 organisaties die aan de pilot deelnemen de aanbevelingen aangeboden aan de woordvoerders in de Tweede Kamer. De schriftelijke aanbevelingen zijn ondersteund met de mini-documentaires, waarin medewerkers uit deelnemende organisaties vertellen over hun ervaringen en oplossingen. Er kan veel verbeterd worden aan de wet, maar het uitgangspunt is goed. Wij willen delen hoe wij deze wet benutten om het leven van mensen die op zorg aangewezen zijn zo goed mogelijk te maken. We hebben de vraag meegegeven om bij debatten onze ervaringen over de Wzd
mee te nemen.

In de maand oktober zijn door de beide trekkers van het actieteam en coördinatoren van LOC in duo’s alle individuele gesprekken gevoerd met de deelnemende organisaties om inzichten en ervaringen vanuit de pilot te bespreken. Vanuit de werkgroepen die zich bezighouden met de overstijgende thema’s in de pilot is de balans opgemaakt op basis van de ervaringen en inzichten die zij hebben opgedaan. De conclusie is dat we met elkaar een enorme groei hebben doorgemaakt op persoonsgericht werken, dat dit continu een uitdaging blijft en dat we de positieve en negatieve effecten van de wet als ondersteuning specifieker kunnen benoemen en hebben ervaren. Er is goed zicht waar we
tevreden over zijn en waar we tegenaan lopen. Wat we sterk vinden en wat er echt moet veranderen.

Er is veel data verzameld. De uitkomsten van deze data ondersteunen de tussentijdse adviezen en aanbevelingen, die voor de zomer aan zorgorganisaties, leveranciers van elektronische cliëntendossiers (ECD’s) en aan de beleidsmakers en toezichthouders zijn uitgebracht. De uitkomsten worden gebruikt om de aanbevelingen en adviezen aan te scherpen en definitief te maken. We gaan als vervolg op de pilot aan de slag met vier speerpunten: Streven naar de open deuren, stappenplan meer hanteerbaar en ondersteunend maken, verpleegkundig specialist als WZD functionaris verder onderzoeken en het verbeteren van de rapportage, hoe die nog beter ondersteunend kan zijn.

Op 3 november kwam het actieteam bijeen om alle lopende zaken te bespreken. Er is veel om te delen, van scholingsprogramma’s tot aan de analyses richting inspectie. Op verzoek de medewerkers bij VWS, die actief zijn voor de Wet zorg en dwang, hebben we meegekeken naar de aanpassing in de wettekst, wat betreft ‘de frisse blik’. Het onderzoeksrapport van De Hogeschool Arnhem Nijmegen dat in opdracht van drie deelnemende organisaties en V&VN is uitgevoerd naar de inzet verpleegkundig specialist als WZD functionaris is gepubliceerd. We willen in de beweging zichtbaar maken dat de verpleegkundig specialist de functie van Wzd-functionaris goed kan vervullen, dat dit een passende rol is. En willen, meer mantelzorgers en cliënten erbij betrekken. Belangstellende organisaties in de beweging, die zich hiervoor in willen zetten, roepen we op om mee te doen. Lees het rapport via:
www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/onderzoek-zet-verpleegkundig-specialist-in-als-wzd-f
unctionaris

Hoewel de pilot eind oktober beëindigd is, wordt nu van verschillende kanten gevraagd om een
vervolg door het actieteam. Met de volgende speerpunten:

 • Streven naar open deuren
 • Stappenplan ondersteunend laten zijn bij toepassen van onvrijwillige zorg
 • Verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris
 • verbeteren van rapportage.
  Hierover vindt momenteel door de trekkers van het actieteam en LOC overleg plaats met het
  ministerie en de inspectie. Het actieteam komt in het voorjaar weer bijeen.

Actieteam Ruimte voor dementie

Uitgaan van vrijheid en beseffen dat ‘het gek is dat we het normaal vinden’ dat deuren van verpleeghuizen gesloten zijn, raakt de essentie in de beweging Radicale vernieuwing. Er is en wordt nagedacht wat we met de deelnemende organisaties en de partners in de beweging concreet kunnen ondernemen om deze bewustwording binnen de eigen organisatie en in ons land tot stand te brengen én te laten zien wat het vraagt om de deuren te openen: voortdurende dialoog met cliënten, naasten, zorgprofessionals, leidinggevenden, omgeving en de maatschappelijke dialoog.

Daphne Mensink (Sensire) en Siham Sbai (Raffy-Lâle-De Leystroom) hebben hiervoor het actieteam Ruimte voor dementie gestart. Op 22 september kwamen ze bij Sensire bijeen. Deelnemers zijn naast Sensire en Raffy-Lale-Leystroom: Innoforte, Santé Partners, Topaz, Surplus, Iets terug doen en Amstelring. De week van de Radicale vernieuwing heeft dit actieteam doen uitbreiden met Viattence en Zonnehuisgroep IJssel Vecht.

Op 6 december is het actieteam weer bijeen geweest en heeft Francien van het Groothout verteld over haar ervaringen met open deuren en zijn we in gesprek gegaan op welke manier we de maatschappelijke dialoog hierover kunnen stimuleren. Op 7 december stond dit onderwerp op de agenda in het gesprek van het kernteam en Theo van Uum, VWS.

Actieteam Ambassadeurschap, zichtbaarheid en landelijke impact

Het actieteam Zichtbaarheid en landelijke impact heeft zichzelf opgeheven en gaat verder in een meer dynamische vorm: het organiseren van ‘opstootjes’. ‘Met welke communicatieacties kunnen we het doel en de impact van de beweging een zetje geven?’ Er zijn ideeën opgehaald die we gaan inzetten: verder ontregelen, vrijheid, werkstages in het verpleeghuis voor beleidsmakers, etc.

Actieteam Radicale vernieuwing en technologie

Het actieteam, onder leiding van Elly van der Wijk (Leyhoeve) en Clementine Schuurman (Woonzorggroep Samen) ontdekt toepassingen die bewezen waardevol zijn voor de praktijk. Wat en welke technologie is nu echt van toegevoegde waarde voor de autonomie, het levensgeluk en het welzijn van de bewoner? Maar ook voor de medewerker? Op donderdag 23 september jl. nam Kitty de Jong, zelfstandig innovatieadviseur, ons mee in de ontwikkelingen van slim incontinentiemateriaal. Een geweldig product voor bewoners én collega’s, maar lastig om in een businesscase rond te krijgen. Ze praatte ons o.a. bij over de landelijke ervaringen in de kwaliteitsbeleving en de actuele stand van zaken binnen het landelijke initiatief om de kosten voor slim incontinentiemateriaal toegankelijker te krijgen. De vraagt die er leeft, is waarom de succesvolle pilots binnen de verschillende deelnemende organisaties niet worden opgeschaald. En waarom sommige organisaties niet verder komen dan het eenmalig verkrijgen van inzichten in het toiletgebruik van de bewoner. In de praktijk blijkt dat het voor startups in de Nederlandse zorgtechnologiemarkt moeilijk doorstarten is. Er zijn mooie innovaties, die daadwerkelijk bijdragen aan de zorg maar waarvan de businessmodellen niet tot een resultaat leiden. Samenwerking lijkt dan ook nodig om deze situatie te doorbreken. Lees
meer via:
www.radicalevernieuwing.nl/actueel/verslag-actieteam-zorgtechnologie-slim-incontinentiemateriaal

Op 2 december nam Wencke Eijkelkamp, manager innovatie van Carinova, ons mee in haar ervaringen over de afgelopen jaren. Ze gaf inzicht welke technologie al tot de basis behoort, zoals de druppelbril, Compaan en Medico. En welke vernieuwingen in experimentele fase zitten zoals VR brillen, Project Buur&Zo, capaciteitsplanning en de uitleenbibliotheek. En hoe beeldzorg verrassend genoeg heel snel werd geadopteerd onder de gebruikers. Men praat binnen Carinova niet over innovaties, maar over nieuw denken en nieuw doen. Dit kan met innovaties, maar ook met bestaande mogelijkheden slimmer en op behoefte dingen doen. Bij alle afwegingen staat het vraagstuk of cliënt
en/of medewerker er beter van wordt bovenaan de afwegingscriteria.

Actieteam Samen Zeggenschap

Dit actieteam wil vooral in dialoog. En zo de eigen referentiekaders loslaten om door de ogen van de ander naar de wereld te kijken. De missie sluit aan bij het maatschappelijke debat dat we niet over mensen maar met mensen moeten praten. Marjolein Wouters, teamcoach en driehoekskunde Brentano en Corine Jansen, kwartiermaker Samen Zeggenschap Amstelring, trekken dit actieteam.

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 is van kracht. Deze wet lijkt ondersteunend te zijn aan de koers, of zijn er toch belemmeringen? Uitgangspunten: werken vanuit relaties, kleinschalig organiseren, het samenspel van zorg en dienstverlening veel dichter bij de bewoner brengen – en dus ook de kwaliteit en regie.
De deelnemers in het actieteam zijn het met elkaar eens dat je kwaliteit en regie alleen kunt laten ontstaan door de bewoner, naaste en medewerker daar samen invloed aan te laten geven. Laten we dat dan ook als uitgangspunt nemen. We starten met het eerstgenoemde onderwerp.

Januari 2022 online: Corine Jansen en Marjolein Wouters zullen een ‘college’ driehoekskunde geven.

Februari/maart 2022 live: Werkbezoek aan De Nieuwe Sint Jacob en Clementine Schuurman van Woonzorggroep Samen vraagt haar collega om inhoudelijk bij te dragen aan het thema samenwerken met informele zorg.

Actieteam Reflectiegesprekken

Het overleg op 30 november kon helaas geen doorgang vinden. Het eerstvolgende overleg staat gepland op 3 februari 2022. Marie-Antoinette heeft al wel gewerkt aan een eerste versie van de rode draden die uit de reflectiegesprekken zijn te halen. Organisaties die in 2021 een reflectiegesprek hebben gehouden zijn: Brentano, Surplus, Topaz, Sensire, en Raffy Lâle De Leystroom.

Actieteam Zorg voor (samen)leven

In de Week van de Radicale vernieuwing is dit zowel op maandag als op vrijdag onderwerp van gesprek geweest. Isabelle, Marthijn en Marie-Antoinette verkennen in januari 2022 het vervolg van dit actieteam.

Bestuurlijke leernetwerken

Twee van de drie bestuurlijke leernetwerken zijn weer bijeen geweest. De thema’s waren:

 • Bestuurlijk netwerk 1 Heeft de bijeenkomst benut om terug te blikken en vooruit te kijken op het bestuurlijk leernetwerk. Nieuwe thema’s voor 2022 kwamen aan de orde en zullen verder vorm krijgen.
 • Bestuurlijk leernetnetwerk 2 Hoe kijken we naar de arbeidsmarktproblematiek vanuit de visie, die we delen in de beweging Radicale vernieuwing zorg. Carla Kerkdijk, manager werk en leren en Heidi de Bruijn, voorzitter raad van bestuur, beiden van Carintreggeland hebben de deelnemers van dit leernetwerk meegenomen in de wijze waarop zij met dit thema bezig zijn. We lopen in de verpleeghuiszorg vast als we vanuit bestaande paradigma’s naar het arbeidsmarktprobleem kijken. Kunnen we mogelijk een andere bril opzetten? Capaciteiten en behoeften van cliënten, hun naasten en medewerkers, zou je dat als vertrekpunt kunnen nemen? En zou ieder team er dan anders uit kunnen zien? Niet uitgaan van een ‘klassiek’ functiehuis, maar van een flexibel functiehuis? Niet uitgaan van diplomagericht opleiden, maar van competentiegericht opleiden? Deze manier van kijken heeft consequenties voor de manier van betrekken van nieuwe medewerkers bij de organisatie. En voor het stimuleren van de huidige medewerkers. Deze manier van kijken doorbreekt patronen en verwachtingen in de organisatie, hoe ga je om met de weerstand en verwarring die dit geeft? Als we vanuit deze invalshoeken opnieuw kijken naar werken in de zorg, hebben we dan op termijn nog een arbeidsmarktprobleem? Het was een mooie en verfrissende manier om vanuit visie, maar ook praktisch aan de slag te gaan met het onderwerp arbeidsmarkt. Met Saskia van Lyke (Innoforte) en Inge van Boomen (Cederhof) wordt een nieuwe bijeenkomst in feb/mrt 2022 voorbereid. Onderwerp Toekomst van wonen (met zorg…??)
 • Bestuurlijk netwerk 3 is doorgeschoven naar 2022.

Leernetwerk voor toezichthouders en bestuurders

Aan dit netwerk, nemen toezichthouders en bestuurders van Brentano, De Leyhoeve, Topaz, Woonzorggroep Samen en Jonkerszorg deel. In oktober kwam het leernetwerk voor het eerst bijeen. Onder begeleiding van Monique Wijnties van NVTZ maakten we kennis met elkaar en nam Mirella Minkman (voorzitter Raad van Bestuur Vilans) ons mee in de landelijke thema’s van toezichthouderschap. Vragen zijn gesteld over wat ons bindt en waarom het interessant is om bij elkaar te zijn. In dit netwerk helpen bestuurders en toezichthouders elkaar met hun uitdagingen bij het
waarmaken van de betekenis en gedachtegoed in de beweging Radicale vernieuwing. Eind januari/begin februari krijgt dit leernetwerk een vervolg.

Week van de Radicale vernieuwing: Samen doorbreken we muren!

Over de week van de Radicale vernieuwing is al veel geschreven en in beeld gebracht. Vanuit Kanaal30 in Utrecht en online kwamen we samen om kennis uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De inspiratieweek heeft bijgedragen om de gezamenlijke droom van alle deelnemende organisaties dichterbij te brengen. Het is een moment geweest om inspiratie en inzichten op te doen over wat je zelf kunt doen in je eigen rol en functie. En wat je in de eigen organisatie kunt doen. En uiteraard wat je als deelnemende organisatie en/of partner samen kunt doen om minder van regels en gewoonten uit te gaan, maar meer van wat voor de mensen om wie het gaat (cliënten, naasten en medewerkers) van betekenis is. In deze week hebben we de beweging kracht bijgezet en verder gebracht. Alle beeldmateriaal is goed te gebruiken voor de thema’s en vraagstukken van 2022. Wat is er met elkaar hard gewerkt om deze week mogelijk te maken!

Reserveer alvast 7 t/m 11 november 2022 in je agenda!

Bekijk onze video samenvatting van de week, of bekijk alle video’s in onze afspeellijst.

Inspiratiebijeenkomsten

Op 19 november organiseerde Surplus een digitale bijeenkomst waarin Anne mei The en Teun Toebes vertelden over hun ervaringen met (ouderen met) dementie. Zowel de Sociale Benadering Dementie, van waaruit Anne Mei denkt en handelt, als de leefwijze van Teun sluiten aan bij de visie ‘Zie Mij’ van Surplus. En bij de visie en uitgangspunten in de beweging Radicale vernieuwing zorg.

Hierbij telt het contact van mens tot mens. We zijn constant bezig met hoe je dat nu doet, de mens écht zien. In de bijeenkomst zijn deelnemers geïnspireerd met hun verhalen en ervaringen en is het gesprek aangegaan over het onderwerp met handvatten hoe je dit invulling geeft. Organiseert een van de deelnemende organisaties een mooie bijeenkomst waar ook deelnemers in de beweging Radicale vernieuwing baat bij kunnen hebben en uitgenodigd mogen worden? Laat ons dat weten, dan brengen wij dat graag verder: radicalevernieuwing@loc.nl

Radicale vernieuwing zorg

In 2017 is de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gestart. Vier jaar later hebben de deelnemende organisaties behoefte aan verbreding. Omdat ook in de thuissituatie de relatie tussen de mensen die zorg nodig hebben, de naasten en de medewerker centraal staat. Daarom is besloten de naam te veranderen in ‘Radicale vernieuwing zorg’. Vlak voor de zomer is dit bekend gemaakt. Vanaf nu richt de beweging zich dus zowel op mensen die thuis wonen als in het verpleeghuis.

Meer weten

Op www.radicalevernieuwing.nl kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie. Je vindt er informatie over de laatste ontwikkelingen en ook informatie over onderwerpen die in deze versie van de wetenswaardigheden niet aan bod kwamen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier, en voor de maandelijkse nieuwsbrief Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese