Krachtige beweging bespreekt plannen 2022

Geplaatst op 28 oktober 2021

Halfjaarlijkse ontmoeting beweging Radicale vernieuwing zorg

Tijdens een herfstige woensdagmiddag 6 oktober wisselden buiten fikse buien en een stralende zon elkaar af. Bestuurders en coördinatoren van de deelnemende zorgorganisaties, VWS en LOC Waardevolle zorg spraken elkaar in goede stemming binnen bij Bar Beton in Utrecht. ‘We zijn heel blij dat we dit keer weer live bij elkaar kunnen komen. Dat is voor het eerst sinds twee jaar. Sommige mensen die sinds die tijd bij de beweging betrokken raakten, kennen elkaar alleen nog maar via het computerscherm’, zo opende coördinator Marie Antoinette Bäckes de halfjaarlijkse ontmoeting van de beweging Radicale vernieuwing zorg.

De deelnemers keken met elkaar terug op de laatste ontwikkelingen in de beweging en zetten de lijnen uit voor de komende maanden. Ook praatten ze onderling met elkaar bij. Deze spontane ontmoetingsmogelijkheden waren niet mogelijk tijdens de afgelopen online bijeenkomsten. ‘Voor mij is de middag nu al geslaagd’ aldus een van de deelnemende bestuurders halverwege de middag, ‘dit werkt voor mij als reflectietijd, ik vind het erg inspirerend om met gelijkgestemde mensen uit de zorg te spreken en heb al veel nieuwe kennis opgedaan door het uitwisselen van ervaringen’. Caroline Beentjes (Woonzorggroep Samen) en Eva van Zelm (Topaz) bereidden de bijeenkomst voor samen met LOC. 

Ontwikkelingen vanaf voorjaar 2021 

Radicale vernieuwing zorg kent 26 deelnemende zorgorganisaties verspreid over het hele land. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgkantoren zijn partners van de beweging. Elke zorgorganisatie draagt naar draagkracht bij aan de beweging en VWS draagt ook bij.

Een van de deelnemers zegt:

‘De samenstelling is divers, grote en kleine zorgorganisaties, verpleeghuiszorg en thuiszorg, uit stad en platteland en zowel oude als recent opgerichte organisaties. Het verrijkt me om vanuit al die organisaties praktijkverhalen te horen.’

Rondje voorstellen

Alle voor het eerst (live) aanwezige bestuurders of coördinatoren krijgen een warm welkom:  Anja Winkelaar (Carinova); Wiesje Heeringa (Viattence); Saskia van der Lyke (Innoforte), Gerjo Gloudemans (Sante Partners) en Frans Korf (Mijzo).

Isabelle van der Wijk stelt zich voor als nieuwe coördinator voor de beweging vanuit LOC. Als voormalig zorgmanager bij deelnemende zorgorganisatie Viattence kent ze de beweging al goed. Huidige coördinator Marie Antoinette Bäckes gaat in de komende maanden haar activiteiten voor deze beweging afbouwen.

Isabelle vertelt: ‘Ik weet uit ervaring dat je als deelnemer aan de beweging door het landelijke perspectief meer inzichten krijgt in hoe je de zorg vanuit relaties organiseert. De grote diversiteit aan zorgorganisaties geeft verdieping aan discussies. Je leert elkaar beter kennen en dat leidt ook tot afspraken om dingen samen te doen.’

Marie-Antoinette bedankt Vera Jansweijer, voormalig contactpersoon bij het ministerie van Volksgezondheid voor de goede samenwerking en spreekt waardering uit voor VWS-directeur langdurige zorg Theo van Uum, vanaf het begin is hij zeer betrokken bij de beweging. 

De nieuwe contactpersoon van het ministerie, Anja Kohler, is voor het eerst aanwezig en stelt zich voor: ‘Ik wil met de beweging een volgende slag maken in hoe we meer kunnen betekenen voor bewoners en cliënten. Ik denk graag met jullie na over hoe de dingen anders kunnen. En haal signalen op over hoe het beleid beter bij de praktijk aansluit. Die kennis en inzichten deel ik met mijn collega’s. Het ministerie blijft de beweging ook in 2022 financieel steunen om landelijke uitwisseling te faciliteren. Wat ik sterk vind aan de beweging is dat zorgorganisaties zelf bewust de keuze maken om zowel inhoudelijk als financieel een bijdrage te leveren.’ 

Gré Wiskerke (De Leyhoeve en lid van het kernteam) en Marie-Antoinette vertellen vervolgens kort over een aantal recente ontwikkelingen in de beweging:

Gesprek met zorgkantoren

Onlangs vond vanuit het kernteam een gesprek plaats met zorgkantoren. Wanneer je vanuit de cliënt denkt, kun je  als zorgorganisatie tegen de systeemwereld aanlopen. De zorgkantoren roepen deelnemers van de beweging op om zich in de regio aan te sluiten bij de transitietafels. Breng de punten waar je tegenaan loopt voor het voetlicht en volhard in je oproep om bij het besturen vanuit de mens te willen en kunnen denken, dus zowel vanuit wat goed is voor de cliënt, voor de naasten en de zorgmedewerkers.

Ontwikkelingen in actieteams

Het actieteam vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten boekt succes. Veertien deelnemende zorgorganisaties krijgen experimenteerruimte om te werken vanuit de bedoeling van de Wet zorg en dwang. Minder vanuit de regels. Over de zaken waar de betrokken organisaties tegenaan lopen, is vlak voor de zomer een tussentijds advies uitgebracht. Hierover zijn nu gesprekken gaande met het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Deze pilot raakt de kern van de beweging, omdat we de focus willen verleggen van voldoen aan de wet naar verwezenlijken van wensen en behoeften van cliënten’

‘We constateren dat bij alle spelers in de zorg de neiging bestaat om de uitvoering van de wet op de voorgrond te plaatsen. Daardoor komt het levensgeluk van cliënten minder centraal te staan dan gewenst.’ Aldus een deelnemer van actieteam. ‘We willen in dit actieteam vanuit de praktijk ervaringen en inzichten blijven opdoen en doordenken welke consequenties het heeft om vanuit relaties de regels te beïnvloeden.’ 

Het actieteam Ruimte voor Dementie sluit hier naadloos op aan. Dit team zet zich in om de huidige praktijk in verpleeghuizen van gesloten deuren te veranderen. 

Meer informatie over de activiteiten van het actieteam vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

Een ander aansprekend initiatief in de beweging is de start van een leernetwerk voor toezichthouders en bestuurders: wat betekent Radicale vernieuwing voor toezicht en besturing? Vier organisaties maken binnenkort hiermee een start, er zijn momenteel nog drie belangstellende organisaties die willen aansluiten.

Week van de Radicale vernieuwing: Samen doorbreken we muren

Dit jaar organiseert de beweging vijf dagen lang inspiratiebijeenkomsten: van 8 – 12 november 2021. Deelname is zowel mogelijk fysiek als online. Elke avond vindt om 20.30 uur een online RV Late Nightshow plaats waarin Aukje Lausberg met diverse gasten terugblikt op de dag.

Benut als organisatie online deelnamemogelijkheden

Mark Kuilder (Raffy-Lale-De Leystroom) presenteert hoe bij Raffy-Lale-De Leystroom deze bruisende week als een olievlek in de organisatie gaat werken. Zo organiseert zijn organisatie op 8 november ook een programma op locatie en iedereen is uitgenodigd om ook online sessies bij te wonen. De verspreiding van informatie over de inspiratieweek in de organisatie zorgt al voor enthousiaste reacties, zoals van de cliëntenraad. De tip van Mark is:

‘Organiseer in je eigen organisatie verbindende communicatie over de week van de radicale vernieuwing’

Bekijk de presentatie over activiteiten bij Raffy-Lale-De Leystroom (pdf)

Verbinding tussen vernieuwingsbewegingen

De beweging Radicale vernieuwing zorg staat niet op zichzelf. Er zijn inmiddels vernieuwingsbewegingen in de verpleeghuiszorg en zorg thuis, langdurige ggz, jeugdzorg en in het zorgonderwijs.

Hoe kunnen de verschillende vernieuwingsbewegingen elkaar versterken?

Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing staat deze vraag centraal op vrijdag 12 november. Met specifieke aandacht voor nieuwe vormen van wonen en (samen)leven.

Meer informatie en aanmelden voor vrijdag 12 november

Plan voor 2022 

Lies Zuidema (Brentano) licht het plan toe voor 2022. De aanwezige organisaties ondersteunen alle voorstellen in het plan.

Besloten wordt:

 • Proberen via warme relaties meer deelnemende organisaties te werven. Zichtbaar maken dat nieuwe organisaties, die de visie en ambitie binnen de beweging omarmen, welkom zijn. 
 • Aan de trekkers van de actieteams wordt gevraagd wat zij vanuit de eigen organisaties kunnen regelen aan planning van bijeenkomsten, verslaglegging en dergelijke. 
 • De financiële bijdrage per 2022 10% te verhogen. Het blijft een bijdrage naar draagkracht. 
 • Keuzes te maken welke actieteams we wel doen en welke niet. En de planning en verslaglegging daarvan beleggen binnen de actieteams zelf. 
 • Meer financiële bronnen aan te boren. Bijvoorbeeld subsidie voor vernieuwing van het zorgonderwijs. En crowdfunding voor Ruimte voor dementie. 

Keuzes voor het komende jaar

Daarna spreken de deelnemers in kleine groepjes verder over de gemaakte keuzes voor het komende jaar. De volgende aantal aandachtspunten komen naar voren: een evenwichtige onderlinge werkverdeling; het aantal actieteams; randvoorwaarden die je met elkaar afspreekt en externe communicatie over wie waarvoor aanspreekbaar is.

Nieuwe bronnen van financiering
‘pak als actieteam hierop eigenaarschap’
‘het is iets van ons en niet van buiten de organisaties’  

Groei van het netwerk
‘van landelijk naar regionale netwerkontwikkeling’
‘vanuit actieteams samenwerken met andere netwerken’

Versterken eigenaarschap
‘operationele taken onderbrengen in actieteams’
‘digitaal overzicht op platform over wie doet wat’

Keuze voor actieteams
‘kijk naar de vorm, dat hoeft altijd een actieteam te zijn’
‘stoppen met niet-lopende actieteams

Opstootjes organiseren

Het actieteam Zichtbaarheid en landelijke impact heft zichzelf op en gaat verder in een dynamischer vorm: Het organiseren van ‘opstootjes’. ‘Met welke communicatieacties kunnen we het doel en de impact van de beweging een zetje geven?’ Onder leiding van Eva van Zelm en Caroline Beentjes brainstormen de deelnemers over goede ‘opstootjes’. De opgehaalde ideeën gaan over: verder ontregelen, vrijheid, werkstages in het verpleeghuis voor beleidsmakers. 

De muziek tijdens dit onderdeel kwam van de Radicale Vernieuwing Zorg SpotifyPlaylist
Geef nummers ter aanvulling van de playlist door aan Aukje Lausberg via radicalevernieuwing@loc.nl

Elkaars denkkracht benutten 

Na de pauze volgt een ronde waar deelnemers reflecteren op thema’s waaraan actieteams werken. Eva van Zelm nodigt iedereen uit om: ‘mee te praten over de thema’s die je interesseren en om ervoor te zorgen dat je iets haalt of brengt in het gesprek. Is dat niet meer het geval, dan sluit je je aan bij een andere groep.’ Dit zorgt voor veel geanimeerde gesprekken in wisselende groepjes.

De actieteams
 • Samen zeggenschap
 • Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten
 • Ruimte voor dementie
 • Zorg voor samenleven
 • Technologie
 • Vernieuwing van het zorgonderwijs

Bekijk de aantekeningen per sessie (pdf)

Nabeschouwing

De deelnemers zijn enthousiast en gemotiveerd om via deze beweging te werken aan zorg waarin mensen het belangrijkste zijn. De zaken die ze benoemen zijn: 

 • We behalen concrete resultaten doordat we werken aan voor ons relevante thema’s 
 • Via de beweging spreken we partijen als VWS, IGJ en Zorgkantoren
 • We vragen advies en steunen elkaar op basis van wederzijds vertrouwen. Hierdoor is en blijft het bespreken van dilemma’s mogelijk
 • De ondersteuning van LOC zorgt voor structuur, overzicht en verbinding

De volgende halfjaarlijkse ontmoeting vindt plaats op 7 april 2022 van 13.00 tot 17.00 uur te Utrecht.

Meer informatie

Informatie en aanmelden Week van de Radicale vernieuwing 8-12 november

Impressie online Inspiratiebijeenkomst ‘Waar zijn wij nou helemaal mee bezig’ voorjaar 2021

Algemene pagina Radicale vernieuwing zorg

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese