Leerplaatsprofielen en Waarde-vol Onderwijs

Geplaatst op 8 september 2020

“Een leerplaatsprofiel laat zien wat ik kan leren op de afdeling”

Amy Bakker volgt de praktijk-leerroute RVWO en is in opleiding tot hbo-verpleegkundige bij Topaz. Zij maakte een leerplaatsprofiel en zegt hierover: “Het mooie aan het leerplaatsprofiel vind ik dat je voor jezelf duidelijk hebt wat je zou kunnen leren op een bepaalde afdeling.”

In dit artikel lees je wat een leerplaatsprofiel is én waarom we er binnen RVWO aandacht voor hebben.

Een leerplaatsprofiel, binnen Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO), is een document dat een beschrijving geeft van de kenmerken van een organisatie. Ook beschrijft het de afdeling of het team waar je als verzorgende of verpleegkundige in opleiding werkt. En welke competenties je kunt verwerven op deze afdeling of binnen dit team. Bovendien laat het zien hoe de begeleiding van studenten tijdens het werkplekleren vorm krijgt.

In onderstaand schema staan de onderdelen van het leerplaatsprofiel.

Inhoud leerplaatsprofiel

LEERPLAATSPROFIEL: INFORMATIE INSTELLINGSBREED
Instelling:  
          
1.  Algemene doelstelling
2.  Missie en visie
3.  Leeftijdscategorie van de zorgvragers
4.  Overzicht van de mensen die verblijven op de verschillende afdelingen (binnen Topaz)
5.  Uitgangspunten begeleiding
6.  Organisatie van begeleiding
7.  Overige informatie

LEERPLAATSPROFIEL: INFORMATIE OP AFDELINGSNIVEAU

Naam afdeling:     
Naam teamleider: 
Telefoonnummer teamleider:
E-mail teamleider:
 

1. Specifieke afdelingsvisie, aanvullend op de visie van de instelling
2. Organisatie van de zorg
3. Zorgcategorie
4. Inhoud en de mate van complexiteit van de zorg
5. Afdelingsspecifieke afspraken studenten
6. Afdelingsspecifieke afspraken t.a.v. de werkbegeleiding
7. Profileren van de afdeling
8. Risicovolle en voorbehouden handelingen

Leerplaatsprofielen? Een caleidoscoop

Binnen Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®) (RVWO) is er, om allerlei redenen, aandacht voor leerplaatsprofielen bij het opleiden van HZW, VIG’ers/MZ en mbo- en hbo-verpleegkundigen. Die redenen bespreken we hierna.

Leren kennen van de afdeling

In de instellingen die betrokken zijn bij RVWO, namelijk ActiVite, DSV en Topaz, waren tot voor kort nog geen leerplaatsprofielen. Besloten is om leerplaatsprofielen te laten schrijven door studenten die in opleiding zijn tot verpleegkundige niveau 4 en 6.
Het maken van een leerplaatsprofiel door een student is een goede manier voor de student om zich te verdiepen in allerlei aspecten van de afdeling waar geleerd en gewerkt wordt. De student moet achterhalen wat de visie op zorg is van de instelling en de afdeling waar het werkplekleren plaatsvindt. Voorts moet verkend worden hoe het team eruitziet (zie punt 6 en 7 uit het onderste deel van het schema). Relevante aspecten die uitgewerkt worden in het profiel zijn dan: een overzicht van de beroepsgroepen in het team, hun samenwerking en besluitvorming over de zorg voor de bewoners en de overlegsituaties die hierbij horen. Een bijkomend voordeel van het laten schrijven van leerplaatsprofielen door studenten is dat de vaste medewerkers zo niet nog meer op hun bord krijgen.
Qua procedure hebben we afgesproken dat de student een conceptleerplaatsprofiel maakt en dit aan de werkbegeleider voorlegt. Deze geeft hier feedback op. Vervolgens wordt het leerplaatsprofiel, na eventuele bijstelling, vastgesteld door de werkbegeleider, in overleg met de teamleider.
Een leeropdracht voor het schrijven van een leerplaatsprofiel is opgenomen in de lesplanning aan het einde van de opleiding voor de RVWO-studenten verpleegkunde.

Elly Bakker, praktijkopleider bij ActiVite:
“Wat ik mooi vind aan een leerplaatsprofiel is dat de student met deze informatie een goede indruk krijgt van de organisatie/locatie waar zij of hij leert en werkt. De student heeft daardoor de regie in handen van het eigen leerproces. Studenten kunnen zich zo goed voorbereiden op welke competenties en werkprocessen zij willen gaan ontwikkelen en/ of behalen. Het is aan de organisatie dit leerplaatsprofiel zo actueel mogelijk te houden en het bij veranderingen – van midden- tot hoogcomplexe zorg – bij te stellen.”

Begeleiding werkplekleren

Een tweede reden om een leerplaatsprofiel te hebben, is de belangrijke rol die het vervult bij het opleiden van zorgprofessionals. In het leerplaatsprofiel staat hoe de begeleiding van de studenten vorm krijgt, bijvoorbeeld via vaste werkbegeleiders en praktijkopleiders, en hoe het inwerkprogramma eruitziet voor studenten. Maar het leerplaatsprofiel geeft ook informatie over studiefaciliteiten en het afleggen van praktijkexamens. Hierdoor weet de student hoe geleerd kan worden op de afdeling en wat de randvoorwaarden voor het werkplekleren zijn.

Amy Bakker, student verpleegkunde bij Topaz:
“Het leerplaatsprofiel was voor mij een soort kader waarin ik leervragen kon opstellen. Ik vond het ook goed om je bewust te zijn van de missie en visie, zodat je goed kunt kijken of je de missie en visie daadwerkelijk terugziet op de afdeling.  Als verbeterpunt zou ik nog wel noemen dat onder het kopje ‘complexiteit van de zorg’ alleen een overzicht stond van verpleegtechnische handelingen. Op de Korsakov-afdeling staat dat niet op de voorgrond, maar maakt het gedrag van de bewoners dat de zorg complex is. Ik zou er de volgende keer voor kiezen om dat ook op te nemen in een leerplaatsprofiel.”

Stageroutes

Een leerplaatsprofiel is ook een goed hulpmiddel bij het vaststellen van goede stageroutes. Immers, in het leerplaatsprofiel staat welke risicovolle en voorbehouden handelingen voorkomen op de afdeling, maar het bevat vooral ook een overzicht van de competenties en kernactiviteiten, die behaald kunnen worden door de HZW, VIG/MZ en mbo- en hbo-verpleegkunde studenten. Dat betekent dat je alle leerplaatsprofielen in een instelling op een rij kunt leggen, met elkaar kunt vergelijken en zo een ideale leerroute kunt vaststellen, omdat je weet op welke afdeling of in welk team bepaalde competenties behaald kunnen worden.
Zover zijn we binnen RVWO nog niet, omdat er slechts een beperkt aantal leerplaatsprofielen vastgesteld is. Maar op basis van de inhoud van leerplaatsprofielen een mooie stageroute ontwerpen, is wel een uitdagend perspectief!

Monique van der Meij, praktijkopleider bij DSV|verzorgd leven:
“Een leerplaatsprofiel is voor de student, werkbegeleider, praktijkopleider en de studieloopbaanbegeleider een mooi document waarin beschreven staat wat de student op de werkplek kan leren. Doordat dit inzichtelijk is, kan een student zich vooraf inlezen, zijn leerroute bepalen en gerichte leervragen gaan opstellen. Een aandachtspunt bij het werken met een leerplaatsprofiel is dat dit regelmatig herzien moet worden. In een korte periode kunnen er veranderingen optreden waardoor de informatie niet meer actueel is.”

Inzet mbo- en hbo-verpleegkundigen

De inhoud van een leerplaatsprofiel kan ook gebruikt worden om te kijken waar je mbo- en hbo-verpleegkundigen kunt inzetten. Daarvoor is noodzakelijk dat de complexiteit van de zorg beschreven staat in het profiel en dat er voldoende zicht is op de wensen en behoeften van bewoners. Dan weet je ook beter welke competentie van een zorgprofessional het beste aansluit bij de behoefte van de bewoner.

Wat bepaalt complexiteit van zorg?
* De ernst van de stoornis, beperking of handicap.
* De snelheid en voorspelbaarheid van wisseling van de gezondheidstoestand.
* Het naast elkaar bestaan van verschillende ziektebeelden of stoornissen.
* Het inzicht van de bewoner in de eigen gezondheidstoestand.
* De motivatie en de mogelijkheden om mee te werken aan behoud van gezondheidstoestand.
* De beschikbaarheid aan naasten en/of mantelzorgers en hun belastbaarheid.

Inwerken nieuwe medewerkers

Een laatste functie van leerplaatsprofielen is dat nieuwe medewerkers door het doornemen van het leerplaatsprofiel op de afdeling waar zij gaan werken, zicht krijgen op vele aspecten van de afdeling, maar ook van de instelling. Hierbij is de visie op de zorg voor bewoners natuurlijk een belangrijk punt.

Samenvattend

Het maken van leerplaatsprofielen is een zinnige opdracht voor studenten. De profielen bieden belangrijke informatie over allerlei aspecten van de instelling, de afdeling en het opleidingsbeleid. Er zijn nog niet voor alle afdelingen leerplaatsprofielen. Indien ze er voor alle afdelingen zijn, kunnen goede leerroutes voor studenten worden vastgesteld. Dit komt de kwaliteit van het opleiden ten goede en levert goed gekwalificeerde verzorgenden en verpleegkundigen op die bijdragen aan het realiseren van hoge kwaliteit van zorg bij ActiVite, DSV en Topaz. En die goede (waardevolle) zorg is het doel van RVWO!

Over RVWO

Radicale Vernieuwing Waarde-Vol Onderwijs® vernieuwt het zorgonderwijs, zodat de zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van mensen met een zorgvraag en hun naasten én zorgprofessionals hun werk met plezier doen. (Meer informatie over RVWO lees je in de RVWO-nieuwsbrief).

Tekst: Aart Eliens, projectmedewerker RVWO

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese