Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN RADICALE VERNIEUWING LANGDURIGE GGZ

Laatste update: 20 januari 2020

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die LOC Waardevolle zorg in het kader van Radicale vernieuwing langdurige ggz (hierna LOC/wij) verwerkt van haar leden, deelnemers aan activiteiten of andere geïnteresseerden. LOC is initiatiefnemer en ondersteuner van Radicale vernieuwing langdurige ggz.

Indien je deelneemt aan (een activiteit van) Radicale vernieuwing of om een andere reden persoonsgegevens aan LOC verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. LOC verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’).

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

LOC Waardevolle zorg

Hof van Transwijk 2

3526 XB Utrecht

030 – 207 40 67

loc@loc.nl

KvK nummer 30162169

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is via bovenstaande gegevens bereikbaar.

 1. WELKE GEGEVENS VERWERKT LOC EN VOOR WELK DOEL

2.1

Activiteiten

In het kader van deelname aan activiteiten van LOC kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 1.       voor- en achternaam
 2.       functie/rol
 3.       organisatienaam
 4.       adresgegevens
 5.       telefoonnummer
 6.       e-mailadres
 7.       lidmaatschap cliëntenraad en naam van de organisatie van de betreffende cliëntenraad
 8.       bankrekeningnummer (alleen wanneer je als privé persoon aanmeldt en de rekening betaalt, anders verwerken we dit niet)

Secretariaat

In het kader van vragen aan het secretariaat van Radicale vernieuwing kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1.       voor- en achternaam
 2.       functie/rol
 3.       organisatienaam
 4.       adresgegevens
 5.       telefoonnummer
 6.       e-mailadres
 7.       lidmaatschap cliëntenraad en naam van de organisatie van de betreffende cliëntenraad
 8.       beschrijving van de vraag en eventuele oplossingsrichting

Zorg en Zeggenschap

In het kader van het abonnement op het tijdschrift Zorg en Zeggenschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1.       voor- en achternaam
 2.       adresgegevens
 3.       telefoonnummer
 4.       e-mailadres

Gegevens voor de e-mail nieuwsbrief

Indien je je aanmeldt voor onze e-mail nieuwsbrief verwerken we je e-mailadres en eventueel je naam.

Gegevens voor gebruik van dit sociaal platform

2.1a In het kader van bezoek/deelname aan het sociaal platform voor Radicale vernieuwing van LOC (voor het delen van blogs, vlogs, oproepen, reacties en dergelijke) verwerkt LOC ook persoonsgegevens. In het Privacybeleid website Radicale vernieuwing langdurige ggz lees je hoe we met die gegevens omgaan.

2.2   LOC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst

 1. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kan LOC gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vragen cq. de door jou verkregen informatie en/of klachten of om anderszins in het kader van de activiteit/overeenkomst contact met je op te nemen. Ook voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van voor Radicale vernieuwing georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes of om je te vragen naar je ervaringen met LOC;
 2. Indien je je bankrekeningnummer achterlaat omdat je als privépersoon voor een activiteit van LOC betaalt, gebruiken we je naam en bankrekeningnummer om betalingen af te wikkelen.
 3. Vragen die aan het secretariaat worden gesteld noteren we om later opvolging aan te kunnen geven. Ook gebruiken we de gestelde vragen en antwoorden tijdens onze dienstverlening aan jouw organisatie. Zo proberen we zo veel mogelijk te voorkomen dat steeds weer opnieuw de situatie uitgelegd hoeft te worden als er een vraag gesteld wordt.
 4. De gegevens uit sub 2.1 worden verder gebruikt voor de nakoming van onze verplichtingen uit de overeenkomst, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven of het versturen van informatie daarover, voor het toesturen van het tijdschrift Zorg en Zeggenschap.

Rechtsgrond: toestemming

 1. Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt LOC je e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie in het kader van Radicale vernieuwing toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 2. Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt LOC je naam en telefoonnummer om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van LOC of om je mening te vragen over de diensten die we leveren.

Rechtsgrond: behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

 1. LOC kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 2. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren, houdt LOC algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten we met behulp van de software van een derde partij (Google analytics). Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. De manier waarop wij omgaan met cookies is vastgelegd in ons cookiebeleid.
 1. BEWAARTERMIJNEN

3.1

Activiteiten

LOC bewaart de persoonsgegevens die voor de activiteiten worden verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de betreffende activiteit.

Secretariaat

LOC bewaart de persoonsgegevens die voor de behandeling van de vragen worden verwerkt  tot uiterlijk een half jaar na de afwikkeling / behandeling van je vraag.

Zorg en zeggenschap

LOC bewaart de persoonsgegevens die voor het lidmaatschap worden verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van het lidmaatschap.

E-mail nieuwsbrieven

Indien je toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van onze e-mail nieuwsbrief dan verwerken we de bijbehorende persoonsgegevens totdat je je toestemming weer intrekt. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

3.2

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

 1. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LOC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2   Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden, tenzij je ons daar toestemming voor geeft.

4.3   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LOC gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van LOC. Met de verwerkers heeft LOC een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Voor vragen over deze verwerkers kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via loc@loc.nl.

 1. INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN/KLACHTEN

5.1   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens als volgt doorgeven:

 • Telefonisch (030) 284 32 00 (Maandag tot en met vrijdag 9.00 uur – 17.00 uur)
 • E-mail: loc@loc.nl
 • Post: LOC, Hof van Transwijk 2, 3526 XB, Utrecht

5.2     LOC zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien LOC je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.3 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoeken we je je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) te maskeren door deze bijvoorbeeld zwart te maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

5.4   Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via bovengenoemde manieren. LOC zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal LOC je hiervan op de hoogte brengen.

5.5   Indien je klachten hebt over de wijze waarop LOC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de privacymedewerker van LOC (loc@loc.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.6   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze het bedrijfsbureau van LOC (loc@loc.nl).

 1. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 1. RADICALE VERNIEUWING EN ANDERE WEBSITES

Op de website van Radicale vernieuwing tref je links aan naar andere websites. LOC kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring en cookiebeleid, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Utrecht, januari 2020

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese