Wetenswaar­digheden #8 | medio november ‘19 – medio januari ‘20

Geplaatst op 22 januari 2020

Hierbij presenteren we graag de volgende versie van onze ‘wetenswaardigheden’. Periodiek geven we via de wetenswaardigheden op een andere manier inzicht in waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en waar dat zoal toe leidt. Een overzicht op hoofdpunten.

Via onze website kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij één of meer van onderstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten, of via de zoekfunctie.

Deelnemers

In totaal nemen 23 verpleeghuizen deel. Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, zie deze pagina op onze website​ https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/

Begin januari jl. heeft Marie-Antoinette Backes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, een gesprek gehad met Ad Verhagen, directeur bedrijfsvoering bij Land van Horne in Weert. Ad heeft met zijn team meegedraaid in het actie-onderzoek ondersteunende diensten binnen onze vernieuwingsbeweging en is enthousiast over deelname in de beweging. Het draagvlak hiervoor in de organisatie moet echter nog groeien. We hebben daarom de vorm bedacht dat het jaar 2020 voor leidinggevenden en medewerkers binnen Land van Horne gebruikt kan worden om kennis te maken met de beweging en om mogelijk bij enkele activiteiten uitgenodigd te worden. Gehoopt wordt op deelname in 2021.

Budget beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 2020

Voor de ondersteuningsfunctie door het LOC was € 240.000,- begroot. De huidige 23 deelnemende organisaties betalen in totaal 234.500,- LOC heeft bij VWS een budgetneutrale verlenging van de subsidie 2019 aangevraagd en toegekend gekregen. Van deze subsidie resteert circa 275.000,-. Hiermee kunnen resterende activiteiten worden bekostigd, die in het plan van aanpak voor 2019 waren opgenomen, maar ook de activiteiten die in 2020 worden uitgevoerd en waarvoor eerder subsidie was aangevraagd. Omdat deze activiteiten niet uit de bijdragen van de deelnemende organisaties betaald konden gaan worden. Het gaat hierbij om:

 1. Opbouw van het netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs. Stimuleren en ondersteunen door ervaringen en goede voorbeelden op te halen, te verspreiden en partijen met elkaar te verbinden.
 2. Publicatie Zicht op vernieuwing 4.
 3. Landelijke inspiratiebijeenkomst.

VWS bezoekt Sensire en Carintreggeland

Op 17 december jl. was een gesprek van het kernteam met Theo van Uum (VWS-directeur langdurige zorg) en Rick Hagelstein (namens VWS actief in het kernteam Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg) in Vorden bij Sensire. Tijdens dit gesprek is VWS bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de beweging. Sensire heeft een film getoond over de impact van de vernieuwing in hun organisatie. Door de toenemende aandacht voor wat voor bewoners en naasten van betekenis is, krijgt de familie een steeds grotere rol. Dit heeft invloed op het werk van medewerkers, daar vertellen de familieleden en medewerkers in de film open over. Zie: ​https://youtu.be/pQY2r_kLfRE

Carintreggeland heeft verteld over de pilot ‘Professioneel omgaan met risicovolle medicatie’. De dubbele controle wordt in deze pilot niet meer uitgevoerd. De resultaten zijn positief, binnenkort vindt de evaluatie over deze pilot plaats. Carintreggeland overweegt om hun voortgangsbijeenkomst over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Carintreggeland te wijden aan deze medicatie-pilot. Dan zouden ook belangstellende vertegenwoordigers vanuit andere organisaties uitgenodigd kunnen worden en vervolgens meer bekendheid gegeven kunnen worden aan de afwegingen die aan deze pilot ten grondslag liggen en aan de resultaten.

Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Op 13 januari jl. was een overleg tussen de directeuren van OCW (hbo en mbo) en de directeuren van VWS (MEVA en Langdurige zorg). Besproken is het initiatief binnen de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg om met een groep zorg- en onderwijsorganisaties een actieteam te vormen om het zorgonderwijs te vernieuwen. Aloys Kersten, medewerker VWS-directie langdurige zorg, heeft op verzoek van Theo van Uum, VWS-directeur langdurige zorg, de vraag gesteld wat de beide ministeries zouden kunnen bijdragen hieraan. Op welke manier kunnen de beide ministeries de beweging verder helpen?

De conclusie was dat de ministeries kunnen ondersteunen bij verdere agendering. Het gaat er nu vooral om meer massa te creëren, zodat het voor het onderwijs productief wordt om er positief aan mee te werken. Dit betekent dat de noodzakelijke vernieuwing van het zorgonderwijs breed aan de orde moet gaan komen.

Op dit moment lopen er verschillende lijnen:

 • Via de publicatie Radicale vernieuwing zorgonderwijs zelf; zie www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/rvz/
 • Via het Actie Leer Netwerk, zie ​www.actieleernetwerk.nl
 • Via het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV) en via de Mbo-raad
 • Via de regionale afspraken in Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), zie www.regioplus.nl/raat​ en de daarbij betrokken regionale werkgeversorganisaties
 • En via het eigen actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs binnen de beweging.

Waar zinvol willen de beide ministeries daar graag een bijdrage aan leveren. Ook kunnen zij eventueel ingeschakeld worden als in een bepaalde regio de bereidwilligheid van de onderwijsorganisaties niet optimaal is.

Op 30 januari a.s. wordt door de trekker van het actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs, Anton van Mansum (bestuurder van deelnemende zorgorganisatie Surplus), de publicatie overhandigd aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal OCW. Mieke Hollander (onder meer interviewer voor deze publicatie en initiatiefnemer van Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®) heeft het programma voor deze bijeenkomst met de directies hbo en mbo voorbereid. Met Marcelis Boereboom zal het gesprek over de ondersteuning vanuit de beide ministeries verder worden aangegaan.

De deelnemers van het actieteam zijn voor de kerstdagen uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 10 januari jl. Dit was waarschijnlijk een te korte termijn; slechts een beperkt deel van het actieteam meldde zich aan. Om deze reden is de bijeenkomst uitgesteld naar 17 maart 2020.

Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van bewoners

De trekkers van dit actieteam, Saskia van Opijnen (Noorderbreedte) en Caroline Beentjes (Woonzorggroep Samen) hebben in samenwerking met LOC een document opgesteld waarin zij op basis van de uitgangspunten in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg aanbevelingen doen voor de uitvoering van de Wet zorg en dwang in het overgangsjaar 2020. Zij stellen voor om als actieteam een pilotgroep te vormen, ​ervaringen en inzichten op te doen en deze uit te wisselen. De verwachting is dat het ministerie van VWS actief mee wil kijken naar de ervaringen, inzichten en resultaten van het actieteam (dat inmiddels bestaat uit vertegenwoordigers van 15 organisaties).

De verwachting is ook dat VWS wil helpen om eventuele knelpunten op te lossen. En de ervaringen, inzichten en resultaten mee zal willen nemen bij de besluitvorming en eventuele wijzigingen rond de WZD gedurende 2020. Op 27 januari a.s. is een overleg van de trekkers van het actieteam en LOC met Theo van Uum om dit te bespreken.

Op 26 februari a.s. volgt de eerste bijeenkomst van het actieteam, waarin met elkaar afspraken gemaakt gaan worden hoe de leerervaringen zullen worden uitgewisseld.

Betrekken omgeving verpleeghuis

De trekkers van dit actieteam, Rob Keijzer (‘t Zorghuus), Hans van Amstel (WarmThuis) en Jessie Wagemakers (Riethorst Stromenland) hebben een programma voorbereid voor de eerste bijeenkomst op 16 januari jl. in ‘t Zorghuus in Ysselsteyn.

Als opdracht hebben zij geformuleerd: De traditionele verpleeghuiszorg binnen de muren van een huis, afgezonderd van de samenleving (de buurt, het dorp) volstaat niet meer. Hoe kunnen we elkaar helpen in het zoeken van manieren om als bewoners in het verpleeghuis deel uit te blijven maken van de samenleving? En van manieren om de buren / buurt / samenleving te betrekken bij het verpleeghuis?

 • 13.00 – Broodje, welkom, kennismaking
 • 13.30 – ’t Zorghuus; een succesverhaal, lange adem en vele hobbels
 • 14.00 – In tweetallen bespreken: 1. Kunnen wij ons vinden in de opdracht zoals hierboven geformuleerd? 2. Welke acties worden door de deelnemers van het actieteam al ondernomen en welke kunnen worden ondernomen?
 • 14.30 – Rondleiding ’t Zorghuus
 • 15.00 – Inventarisatie, prioritering en adressering van de acties
 • 15.45 – Afspraken vervolg

Overige actieteams

 • Verbreden en verdiepen van de vernieuwing in de eigen organisatie.​ Trekkers zijn: Sander Verschure (Surplus) en Eva van Zelm (Topaz). Zij zullen op 24 maart a.s. tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het netwerk van coördinatoren/projectleiders van de deelnemende organisaties benutten om met elkaar een volgende stap te gaan maken.
 • Kracht van kleine organisaties.​ De trekkers zijn Inge van den Boomen (Cederhof) en Tietsjannie Hamstra (Zorghuizen Noord Nederland). Er is nog geen initiatief genomen.
 • Ambassadeurschap, zichtbaarheid van de vernieuwing en vergroten landelijke impact. Trekkers zijn: Renée Wilke (Sensire) en Eva van Zelm (Topaz). Er is een bijeenkomst van dit actieteam gepland op 3 februari a.s

Voor alle actieteams en meer over de organisatie van de beweging, zie ​dit verslag​.

Presentaties

 • Op 28 november jl. heeft Lia de Jongh (Topaz) een presentatie gegeven bij een congres van Zorgnetwerk Nederland over ‘Doe wat er toe doet. Met, voor en door degenen om wie het gaat en sluit aan bij wat is’. Meer via haar ​post op LinkedIn​ (meer dan 100 likes en reacties).
 • 4 december jl. ​grote drukte​ bij informatiekraam Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg op landelijk congres cliëntenraden.
 • 2 december jl.: 3 Radicaal vernieuwers op Landelijke dag Actie Leer Netwerk (​meer info​).
 • Ook in november was Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vertegenwoordigd op het podium van het Zorgvisie ​congres​ Hot topics. ​Foto’s van Lia de Jongh en Eva van Zelm (Topaz) op het podium (LinkedIn)​.
 • ‘Ley​hoeve leert’ over Wet zorg en dwang op 14 en 16 januari jl.​ – 1e in een nieuwe reeks bijeenkomsten in het kader van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij deelnemer De Leyhoeve.
 • Op 15 januari jl. geeft Marie-Antoinette Bäckes een presentatie over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg voor de programmacommissie Langdurige zorg en ondersteuning van ZonMw.
 • Op 10 februari a.s. geeft Annemarie den Brabander (Topaz) een workshop tijdens het congres ‘Zoek het uit’ in NBC in Nieuwegein. Het is een landelijk congres over kennis in de ouderen- en gehandicaptenzorg. In de workshop besteedt Annemarie aandacht aan de vraag wat actie-onderzoek oplevert voor de praktijk in het verpleeghuis. En zij deelt de inzichten die we opdoen in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Lees hier meer​ over het congres.

Communicatie-activiteiten

Noemenswaardig in aanvulling op bovenstaande activiteiten:

Meer weten

Op ​www.radicalevernieuwing.nl​ kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ​hier​, en voor de maandelijkse nieuwsbrief Waarde-vol onderwijs® hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese