Wetenswaar­digheden #6 | juli – oktober ‘19

Geplaatst op 28 oktober 2019

Hierbij presenteren we graag de volgende versie van onze ‘wetenswaardigheden’. Periodiek geven we via de wetenswaardigheden nog weer op een andere manier inzicht in waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en waar dat zoal toe leidt. Een overzicht op hoofdpunten.

Via onze website kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van onderstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie.

Deelnemers

In totaal nemen 38 verpleeghuizen deel. Van deze 38 verpleeghuizen:

  • willen ruim 20 in 2020 en 2021 blijven deelnemen in de beweging 
  • hebben enkele verpleeghuizen dit nog in beraad
  • zien ongeveer 15 verpleeghuizen aan het einde van het jaar af van deelname.

Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, zie deze pagina onze website https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/ Een update hiervan verzorgen we eind 2019.

Publicatie vernieuwing onderwijs

Op 11 september jl. heeft Minister Hugo de Jonge de publicatie ‘Radicale vernieuwing zorgonderwijs in ontvangst genomen tijdens zijn werkbezoek aan Topaz (ambassadeur van het eerste uur van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg). Het was een mooi werkbezoek aan enkele bewoners, die de minister konden vertellen wat zij merken aan het effect van de studenten, die het nieuwe onderwijs volgen. En met een tweetal gesprekken met de minister: één gesprek met de mensen uit de praktijk (cliëntenraad, studenten, medewerkers, leidinggevenden) en één gesprek met de vertegenwoordigers vanuit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en vanuit de samenwerkingsinitiatieven van zorg- en onderwijsorganisaties, die beschreven zijn.

Bestuurders Lia de Jongh (Topaz) en Anton van Mansum (Surplus, ook ambassadeur van het eerste uur) hebben aan de minister verteld dat een groot aantal zorgorganisaties die meedoen in de landelijke beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ samen met het onderwijs een breder netwerk gaan vormen om tot onderwijsvernieuwing te komen. Zodat we elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. De voorbeelden in de nieuwe publicatie laten zien dat vernieuwing van het onderwijs kan. En dat er mooie resultaten geboekt worden. In de beweging is er veel behoefte om niet alleen de zorg te veranderen, maar ook het onderwijs. Omdat goed opgeleide mensen essentieel zijn voor een cultuurverandering. 

Interesse minister

De minister was geïnteresseerd en vroeg flink door op het verschil tussen de initiatieven die in deze beweging genomen worden, ten opzichte van andere initiatieven in het land. En hij probeerde in het gesprek zicht te krijgen op de belemmeringen die er zijn voor onderwijsvernieuwing. De publicatie is vervolgens breed verspreid. Lees hier het uitgebreide verslag van het werkbezoek.

Zie ook: minister spreekt zijn sociale media aan na het werkbezoek, dat interessante gesprekken oplevert in de vele reacties op LinkedInFacebookTwitter.

Actie Leer Netwerk

Op 25 juli jl. was een gesprek, georganiseerd door VWS, met OCW en het Actie Leer Netwerk. Het doel van het gesprek was om na te gaan welke ondersteuning het Actie Leer Netwerk zou kunnen bieden om het beoogde netwerk van zorg- en onderwijsorganisaties te gaan stimuleren en ondersteunen. In het gesprek werd duidelijk dat het Actie Leer Netwerk volop mogelijkheden heeft om de ervaringen en inzichten vanuit de samenwerkingsinitiatieven te delen en te verspreiden via hun kanalen. Maar dat zij geen mogelijkheden zien om de ondersteuningsfunctie te vervullen.

In het overleg van de ambassadeurs, LOC en VWS is vervolgens afgesproken dat binnen de beweging nu eerst wordt nagegaan op welke manier we het netwerk van samenwerkingsinitiatieven van zorg- en onderwijsorganisaties willen gaan vormgeven en wie welke rol hierbij zou kunnen vervullen. Dit is gebeurd tijdens de bijeenkomsten op 4 en 12 september jl. en zal een vervolg krijgen tijdens de bijeenkomst met de bestuurders en projectleiders van de deelnemende organisaties op 11 november a.s. in de ochtend, voorafgaande aan de Landelijke Inspiratiebijeenkomst in Spant! Op basis van dat plan gaan we in gesprek met VWS om te bespreken welke extra financiële steun nodig is om de vernieuwing in het zorgonderwijs aan te gaan jagen.

Symposium Vrijheid en veiligheid en de Wet Zorg en Dwang 

Saskia van Opijnen, bestuurder van Noorderbreedte (deelnemer en ambassadeur in de vernieuwingsbeweging), heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren over de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang: op welke manier kun je, gebaseerd op de visie in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (van regels naar relaties!) voldoen aan deze wet. Welke verschillende handelingsperspectieven zijn er voor bestuurders, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, projectleiders en zorgmedewerkers?

De bijeenkomst vond plaats op 9 oktober 2019 in Amersfoort. Er is veel belangstelling, er waren 75 deelnemers. Meer over de bijeenkomst.

Actie-Onderzoek Ondersteunende Diensten

Op 28 oktober a.s. is een slotbijeenkomst (de meesterproef) van het Actie-Onderzoek Ondersteunende Diensten georganiseerd. Iedere deelnemer vertelt in een kwartier zijn leertraject en wat er ten positieve is veranderd. Het traject wordt afgesloten met de geleerde lessen en de stappen voor de toekomst. Andere deelnemende organisaties in de beweging zijn uitgenodigd en de publicatie wordt gepresenteerd.

Leernetwerken bestuurlijk leiderschap

Op 3 juli jl. zijn een aantal bestuurders, managers van de zorgkantoren, vertegenwoordigers van LOC en de plaatsvervangend directeur langdurige zorg van VWS bij elkaar geweest om de afspraken met elkaar te maken voor de drie leernetwerken voor bestuurders, die binnen de beweging gaan starten.

Er zijn vervolgens drie groepen gevormd. De eerste bijeenkomsten van de bestuurlijke leernetwerken zijn op 26 september a.s. en op 17 oktober a.s. en op 6 februari 2020.

Meer over de netwerken in dit artikel.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 2020 en verder

Op basis van de telefonische gesprekken met de bestuurders van de deelnemende organisaties, de gesprekken met de zorgkantoren en VWS, hebben de ambassadeurs en LOC begin juli jl. een voorstel gemaakt voor de doorontwikkeling van de beweging in 2020 en 2021. Dit voorstel is verstuurd naar de deelnemende organisaties, met het verzoek voor 15 augustus jl. aan te geven of men ook in de komende jaren wil blijven deelnemen en hiervoor inhoudelijk en financieel wil bijdragen. In veel organisaties heeft dit tot interne gesprekken geleid, soms ook tot adviesaanvragen bij de cliëntenraad. In totaal hebben ruim 20 organisaties bevestigd dat zij blijven deelnemen, 3 organisaties hebben het nog in beraad.

Onder deze organisaties die deelname nog in beraad hebben, zijn enkele bestuurders, die een brief hebben geschreven waarin zij voorstellen om de ondersteuning van het netwerk meer in eigen hand te nemen, zodat de kosten van de ondersteuning door LOC verlaagd kunnen worden. De ambassadeurs en LOC zullen een gesprek met hen hierover voeren om de afwegingen, die zijn gemaakt, te delen. En deze afwegingen ook te plaatsen in het perspectief van het ontwikkelproces van de beweging in de komende jaren. De betreffende bestuurders kunnen dan op basis van dit gesprek een uiteindelijke keuze voor deelname maken.

Op 4 en 12 september jl. zijn de bijeenkomsten geweest met de bestuurders en coördinatoren van de organisaties, die blijven deelnemen, VWS en LOC. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de eerste inhoudelijke plannen gemaakt voor 2020 en is nagedacht over de wijze waarop we met elkaar willen gaan samenwerken en wie welke rol op zich zou willen nemen. Op basis van de resultaten van deze bijeenkomsten worden concrete beslispunten door een enkele deelnemers en LOC voorbereid en aan het netwerk voorgelegd in een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst op maandagochtend 11 november a.s. in ‘t Spant! in Bussum.

Regionale activiteiten

Op 28 augustus jl. hebben Sander Verschure, Clemens van den Berg en Jessie Wagemakers, coördinatoren van Surplus, Volckaert en Riethorst Stromenland (allen ambassadeurs Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg), in een bijeenkomst met de andere zorgorganisaties in de regio West-Brabant hun ervaringen met Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gedeeld met de inzichten die zij hierbij opdoen. Dit zal in 2020 worden voortgezet, over de vorm wordt nog nagedacht. De kosten voor deze bijeenkomsten worden gefinancierd uit de transitiemiddelen (zorgkantoor CZ).

Op 23 september 2019 organiseren Sensire, Carintreggeland en Carinova een symposium voor de medewerkers van deze drie organisaties met het thema: ‘Wie ben jij?’ Wat beteken jij voor de bewoner/cliënt?

De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de visie dat de relatie tussen bewoner/cliënt en de zorgprofessional de kern van de zorgorganisatie is. Er wordt stilgestaan bij: Wie ben jij? Welke normen en waarden heb jij? Welke persoonlijke eigenschappen passen bij jou, wat neem je mee aan kwaliteiten en valkuilen? En welke invloed heeft dat op de zorg die jij levert aan bewoners/cliënten?

Communicatie-activiteiten

Noemenswaardig in aanvulling op bovenstaande activiteiten:

Meer weten

Op www.radicalevernieuwing.nl kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier, en voor de maandelijkse nieuwsbrief Waarde-vol onderwijs hier.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese