Wetenswaar­digheden #21: juni t/​m begin oktober 2022

Geplaatst op 11 november 2022

De afgelopen periode zijn er veel activiteiten, bijeenkomsten en ontwikkelingen geweest binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Wij praten je kort bij wat er binnen de verschillende bijeenkomsten en actieteams gebeurt en geven een update over de betrokken partners.

Via onze website kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij één of meer van onderstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten, of via de zoekfunctie.

Deelnemers

In totaal nemen 25 zorgorganisaties deel aan Radicale vernieuwing zorg. Er zijn verkennende gesprekken met potentiële deelnemers. In de halfjaarlijkse bijeenkomst van 11 oktober a.s. inventariseren we welke deelnemers zich committeren aan de droom van Radicale vernieuwing zorg en deelname vervolgen in 2023. Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, zie deze pagina op ons sociaal platform: www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers

Kernteam

Het kernteam heeft naast de gesprekken met VWS de voorbereidingen getroffen voor de halfjaarlijkse ontmoeting van bestuurders en coördinatoren van de deelnemende organisaties op 11 oktober 2022 In de bijeenkomst van april jl. hebben we ons lustrum gevierd, teruggekeken op de afgelopen vijf jaar en de opbrengsten in het hier en nu gedeeld. Er is een voorzichtige richting voor de toekomst geschetst. De bijeenkomst op 11 oktober staat in het teken staan van Rvz 2023 en verder. Wat is het lonkend perspectief, wat boeit ons, wat bindt ons, hoe maken deelnemers en partners een stap vooruit op de inhoud en met welke ondersteuning treden we 2023 tegemoet? Het kernteam heeft daarvoor de notitie ‘Toekomst van de beweging’  opgesteld. Na de bijeenkomst van 11 oktober zal het kernteam in de bijeenkomst van 24 november a.s. bespreken hoe de ambities van het netwerk qua ondersteuning en financieel mogelijk gemaakt kunnen worden. Lees hier de impressie van 11 oktober.

Actieteams

Actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Begin september kwam het actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs bijeen. Carla Kerkdijk (Carintreggeland), Elseline Timmer (WZU Veluwe) en Jos Otter (Viattence) namen ons mee in het thema ‘grenzeloos opleiden’. Er blijken veel meer mogelijkheden te zijn voor het benutten van motivatie en talenten van mensen die nu nog niet benut worden – maar wel hard nodig zijn. 

Regels, systemen en gewoontes zitten vaak in de weg, maar kúnnen ook ondersteunend zijn, als de waarden van mensen het uitgangspunt vormen. Mensen uit talloze initiatieven binnen de beweging bundelen daarom sinds 2017 krachten rondom dit actieteam. Dit landelijke netwerk gaat nu een nieuwe fase in met meer samenwerking. Zo willen deelnemers werkbezoeken organiseren in elkaars organisaties om verder van en met elkaars activiteiten te leren. Dat hangt nauw samen met de  vakschool Waardevol leven. Verschillende zorgorganisaties hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Deelnemers zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die dit toevoegt aan wat zij al lokaal en regionaal doen. 

Concreet ging het begin september onder meer over:

  • Successen en dilemma’s over de inzet en het opleiden van mensen op basis van competenties in plaats van op basis van diploma’s. Zoeken naar  slagvaardigheid om gezamenlijk het uitgangspunt mogelijk te maken: ‘bekwaam is bevoegd’ om een bijdrage te kunnen leveren aan waardevol leven.
  • Stimuleren van andere opleidingspatronen, voor zowel zorgorganisaties als onderwijsinstellingen. Werken aan professionele verantwoordelijkheid en het lef van medewerkers om ‘buiten de lijntjes te kleuren’, als dat nodig is om het leven van de bewoner voort te kunnen zetten binnen de muren van de zorgorganisatie.

Leren en ontwikkelen lukt uiteindelijk alleen als iedereen in de organisatie daar betrokken bij raakt. Een zorgorganisatie wordt dan ook een lerende organisatie. Personeelsbeleid wordt dan ook een veranderkundig vraagstuk. Kijk hier voor achtergrondinformatie. Of neem deel aan de sessie ‘Waardevol leven ook uitgangspunt van zorg- en welzijnsonderwijs!’: op 7 november tijdens de Week van de Radicale vernieuwing.

Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

In het actieteam Vrijheid Veiligheid en Levensgeluk van cliënten werken de deelnemende organisaties sinds de start van de Wet Zorg en Dwang samen om de vrijheid, veiligheid en het levensgeluk van de cliënt daadwerkelijk voorop te stellen. Passend bij de bedoeling van de wet, gaat het in al het denken doen en handelen uit van vrijheid, tenzij…

De aanbevelingen hoe het beter kan en de ervaringen vanuit het netwerk zijn gebruikt om op landelijk niveau invloed uit te oefenen. De inhoud is ingebracht in een gezamenlijk advies van de branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg om tot verbetervoorstellen voor de Wet zorg en dwang te komen. Concreet zijn met dit advies de zorgorganisaties minder tijd kwijt aan administratie en het komt tegemoet aan individueel maatwerk, maatwerk in dialoog. Tegelijkertijd krijgt de cliënt (individueel en collectief via de cliëntenraad) een sterkere positie. Dit actieteam en de werkgroepen dragen dagelijks  bij aan bewustwording en meer aandacht voor persoonsgerichte zorg. 

Het actieteam heeft besloten in werkgroepen door te gaan en blijft ervaringen opdoen op het gebied van:

  • Inzet van de verpleegkundig specialist (VS) als Wzd-functionaris. Initiatiefnemers zijn:Brentano, Topaz, Wilgaerden/Leekerweide, Innoforte en Woonzorggroep Samen. De bij de pilot betrokken zorgorganisaties en V&VN zien dat de VS deskundigheid en expertise heeft om de rol van Wzd-functionaris uit te kunnen voeren. Om dat te onderbouwen vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. In het eerste onderzoek, de HAN-studie is onderzocht wat de ervaringen van de VS-en zelf en andere betrokkenen zijn met hun rol als Wzd-functionaris. In het tweede onderzoek ligt de nadruk op het ‘terzake kundig zijn’, wat is vereist in de wet. Radboud universitair medisch centrum voert het onderzoek uit, de uitkomsten zijn het eerste kwartaal van 2023 bekend. 
  • Wzd in de thuiszorg: Initiatiefnemers zijn: Santé Partners, Viattence, Sensire, Amstelring en  Avoord. De gezamenlijke zoektocht is hoe je in de thuissituatie de Wzd kunt gebruiken om zoveel mogelijk vrijheid, veiligheid en levensgeluk te bereiken. Conclusie is dat er vrijwillige en onvrijwillige zorg is, ook in de thuiszorg! Erken dat en ben je daarvan bewust. Het is continu zoeken naar een manier/werkwijze hoe daar mee om te gaan. Deelnemers delen ervaringen en inspireren elkaar. We houden verbinding met de landelijke proeftuinen extramurale zorg en delen ervaringen met inspectie, VWS, Trimbos-instituut (verzorgt de wetsevaluatie). In januari 2023 wordt er samen met inspectie een webinar georganiseerd. 
  • Alternatieven Stappenplan: Innoforte, De Leyhoeve, Avoord, Woonzorggroep Samen, Santé partners, Wilgaerden Leekerweide en ‘t Zorghuus zoeken naar een werkwijze die waarde toevoegt aan vrijheid, veiligheid en het levensgeluk. En die ook aansluit bij de dagelijkse zorgpraktijk. De werkgroep heeft contacten met IGJ en Trimbos-instituut die de tweede wetsevaluatie voorbereidt. IGJ heeft meegegeven om vooral vanuit cliëntbelang en rechtsbescherming naar de alternatieven te kijken. De rechtspositie van de mens en leren en ontwikkelen zijn cruciaal. De IGJ wil graag zien hoe het proces loopt van de cliënt kennen, en wat je doet als het niet lukt om het eens te worden met elkaar. De werkgroep heeft bereikt dat Trimbos een nieuw scenario aan de wetsevaluatie heeft toegevoegd, waarbij er minder regelgeving is. Ron Obbens begeleidt de groep en legt ook contacten met ECD-leveranciers, zodat de ECD’s naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk in de zorg. De deelnemende organisaties willen in de praktijk alternatieven voor het stappenplan gaan testen. Daarbij zullen zij in kaart brengen wat goed gaat, maar ook waar zij tegenaan lopen.

Actieteam Ruimte voor dementie

Deelnemers aan dit actieteam werken aan open deuren in de verpleeghuiszorg. Ook op afdelingen waar mensen met dementie wonen. Uitgaan van vrijheid en beseffen dat ‘het gek is dat we het normaal vinden’ dat deuren van verpleeghuizen gesloten zijn, raakt de essentie van de beweging Radicale vernieuwing. Er is en wordt nagedacht wat de deelnemende organisaties en de partners in de beweging concreet kunnen ondernemen om deze bewustwording te vergroten. Zowel binnen de zorgorganisaties als in de publieke opinie. Het actieteam onderzoekt wat het vraagt om de deuren te openen. De trekkers van het actieteam Daphne Mensink en Siham Sbai schreven er een artikel over. 

Zomaar de deuren open gooien, is geen optie. De deelnemers van het actieteam gingen begin zomer in gesprek over de drempels die ze ervaren. Collega’s van Raffy | Lâle | DeLeystroom vertelden over hun zorgorganisatie en deelden hun ervaringen. Daarna deelden vijf zorgorganisaties (Santé Partners, ZHGA, ‘t Zorghuus, Amstelring en Innoforte), IGJ en VWS vanuit korte interviews met elkaar waar iedereen staat en welke drempels/hindernissen zij ervaren. Welzijn gaat boven veel denkbare risico’s op veiligheid. Dat draagt bij aan een fijn leef-/woonklimaat en absoluut ook aan een fijne werkomgeving. Deelnemers helpen elkaar om de deuren op een verantwoorde manier open te krijgen. Daarbij is er aandacht voor alle angsten, risico’s en reactie van bijvoorbeeld de pers als er iets misgaat.

De kern van het aanwakkeren van de maatschappelijke dialoog is dat we vrijheid, veiligheid voor het levensgeluk bij de gehele samenleving onder de aandacht brengen, zodat we samen verantwoordelijkheid nemen. Dit zou zich niet moeten beperken tot de zorg.

Actieteam Samen Zeggenschap

Hoe zorg je dat mensen deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving en ook voor anderen van waarde kunnen zijn? Hoe kun je nu op een echt merkbare manier invloed en zeggenschap vormgeven op individueel niveau, om betekenisvolle zorg te kunnen bieden? In een aantal organisaties zijn hiervoor al vormen  gevonden, andere organisaties zijn hiernaar op zoek. In dit actieteam worden verschillende vormen van samen zeggenschap verkend, ervaringen en inzichten gedeeld en inspireren ze elkaar en anderen. Het actieteam Samen Zeggenschap was eind juni te gast bij De Rietvinck, een ‘roze’ locatie van Amstelring in Amsterdam. Het doel van dit werkbezoek was inzicht krijgen in de complexiteit van zeggenschap en leren van elkaars ervaringen en worstelingen. Oefenen met ‘driehoekskunde’ blijkt hierbij te helpen.

Deelnemers kwamen tot belangrijke inzichten: 

Zeggenschap start thuis: Het merendeel van de mensen met dementie woont nog thuis. Mensen zullen in de toekomst nog langer thuis wonen. Slechts 6% van de bevolking komt in een verpleeghuis te wonen en in de toekomst is dat naar verwachting nog minder. Mede omdat men zelf de behoefte heeft langer thuis te wonen en doordat de huidige wijze van organiseren niet houdbaar is. Daarom start zeggenschap al thuis en is het heel belangrijk je daarin te verdiepen en dat voort te zetten als iemand toch in het verpleeghuis komt wonen.

Kwaliteit van zorg wordt gemaakt in de relatie tussen cliënt, naaste en medewerker: Om een goede kwaliteit van zorg tot stand te brengen tussen cliënt, naaste en medewerker is het begrip voor de loyaliteit, de band die naasten en bewoners hebben en het vertrouwen tussen naasten en medewerkers van cruciaal belang. Blijf hierin continu in investeren vanuit leren, opleiden en ontwikkelen en blijf hierin continu de verbinding leggen. Met het vertrek van Corine Janssen, trekker van het actieteam Samen zeggenschap zijn we op zoek naar nieuwe vormen voor dit actieteam.

Actieteam Zorgtechnologie

Hoe draagt zorgtechnologie bij aan levensgeluk van een bewoner of cliënt? Waar zit de meerwaarde, niet vanuit het perspectief van de technologie, maar vanuit het oogpunt van de bewoner? Dat is waar deelnemers in dit actieteam elkaar en de samenwerkingspartners op hebben bevraagd en kennis en ervaringen hebben gedeeld. Afgelopen bijeenkomsten hebben goed bijgedragen in het denken dat technologie, als die in de zorg wordt ingezet, behulpzaam moet zijn voor elke individuele cliënt, zodat de inzet mogelijkheden en ruimte creëert bij kwaliteit van leven en/of werken. 

Het thema ‘e-health’ is niet meer weg te denken in de samenleving. Er zijn diverse netwerken rondom innovatie/e-health. Nu we zien dat het uitgangspunt ‘meerwaarde voor elke individuele bewoner’ beklijft, kan dit actieteam dat gestart is op initiatief van Leyhoeve, MIJZO en Woonzorggroep Samen, overgaan in iets anders. 

Trekkers van dit actieteam voelen energie op het onderwerp “Opschudders, slopers van regels” ten einde het levensgeluk en werkplezier te vergroten en werkelijk bij te dragen aan ‘van regels naar relaties’. Er zijn al vele voorbeelden binnen RVZ te benoemen: denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de dubbele controle op medicatie buiten baxter, alternatieven voor het stappenplan Wzd en het tekenen van overeenkomsten met cliënten/bewoners. Als we dit soort initiatieven kunnen bundelen, bespreken in wat het vraagt om datgene te doen wat bijdraagt aan waardevol leven en werken, lijkt dat een mooie overgang naar een nieuw actieteam. Binnenkort zullen trekkers dit initiatief verder toelichten en deelnemende organisaties bevragen. 

Actieteam Reflectiegesprekken

Radicale vernieuwing zorg werkt vanuit een gezamenlijke droom:

In het voortbrengen van een beweging is het belangrijk om regelmatig samen te reflecteren. Met vragen zoals: waar willen of werken we met elkaar naartoe, waar staan we, lukt het om de bedachte stappen uit te voeren, zijn alle perspectieven en stakeholders betrokken of hoe staan mensen er tegenover of zijn ze onderdeel van de beweging die gemaakt wordt.

De beweging is heel divers en wordt op vele verschillende manieren vorm gegeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om de implementatie van een interventie, maar ook om het veranderen van het proces om naasten te betrekken. Het kan gaan om een brede cultuurverandering die tegelijkertijd klein kan beginnen. Of om het creëren van experimenteerruimte en een regelarme omgeving. Soms lijkt het op een implementatieproces met vaste stappen, soms gaat het meer organisch. Het inzicht dat je continu jezelf aan het uitvinden bent. Je eigen proces doormaakt om vanuit die ervaring en bewustwording weer te leren. Het actieteam reflectie zet dit continu bij deelnemers op de kaart zodat  de beweging nog meer uitnodigt tot reflectie om daadwerkelijk heel bewust stappen te blijven maken in de gezamenlijke droom.

Afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met alle coördinatoren Radicale vernieuwing zorg. Doel van het gesprek was om vanuit de halfjaarlijkse bijeenkomst het gesprek te voeren wat de terugblik, het hier en nu en de toekomst betekent voor desbetreffende deelnemer. Een tweede doel was om elkaar wat specifieker op de hoogte te brengen wat er binnen de werkomgeving prioriteit heeft in relatie tot de droom van Radicale vernieuwing zorg. Wat zijn de concrete activiteiten, waar zit energie en zien we nieuwe kansen en mogelijkheden om vanuit die behoefte van de deelnemers de droom verder te brengen. De oproep aan de deelnemers vanuit dit actieteam is: Organiseer ook een reflectiebijeenkomst vanuit diverse perspectieven. Nodig iemand uit vanuit een andere deelnemende organisatie om mee te denken.

Overige bijeenkomsten

Carintreg­geland pakt door na afschaffen verplichting dubbele medicatiecontrole

Afgelopen voorjaar organiseerde deelnemer Carintreggeland een symposium over dit onderwerp. Deelnemers overwegen om ook kritischer te kijken naar de dubbele medicatiecontrole, en of die wel effectief is. Het artikel dat we erover schreven is heel veel gedeeld en riep veel soortgelijke reacties op. Carintreggeland is de afgelopen periode met ondersteuning van LOC Waardevolle zorg in gesprek met onder meer VWS over wat we hier als beweging en sector van kunnen leren. Want de afschaffing en daarmee afwijken van een richtlijn staat voor iets groters. 

Op initiatief van zorgverleners schaft Carintreggeland in 2021 verplichte dubbele medicatiecontrole af. Zowel in het verpleeghuis als thuis. Met als gevolg meer tijd voor wat cliënten belangrijk vinden. Zorgmedewerkers zijn enthousiast, ervaren ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Het afschaffen van de medicatie-verplichting is één manier om dit mogelijk te maken. De onderliggende cultuurverandering biedt een basis voor nog veel meer manieren om Waardevol leven en Waardevol werken mogelijk te maken. 

Wat kun je in de zorgorganisatie doen om dit verder te brengen? Wat kunnen zorgkantoren, VWS en inspectie doen? 7 november gaan we hierover in gesprek (met deelnemers, VWS, inspectie en zorgkantoren), tijdens de Week van de Radicale vernieuwing.

Laten we wel-zijn

Wat bedoelen we eigenlijk als we praten over welzijn? Gaat het om algeheel welbevinden en zit het daarmee in alles? Of gaat het om ‘leuke dingen doen met de mensen’? Gewoon vanuit nieuwsgierigheid, zo van: hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe weten we eigenlijk wat bijdraagt aan het welzijn van de mensen voor wie we zorgen? En is dat van iedereen (een gedeelde verantwoordelijkheid) of is het ‘een vak apart’ en daarmee toch vooral van de welzijnsmedewerker en de activiteitenbegeleider? Of wat is van wie? Gaat het vanzelf? Of moeten we er iets voor organiseren? En zo ja: wat en hoe dan? Kortom: wat zijn onze ideaalbeelden? En wat doen we nu werkelijk in de praktijk? En spoort dit? Lukt het ons goed genoeg? Met deze vragen deed Eva van Zelm in het coördinatorenoverleg een oproep om samen hierover door te praten. De opkomst bleek overweldigend, over de uitkomsten schreef ze een treffende blog: Daar heb je haar van bingo.

Leernetwerk voor toezichthouders en bestuurders  

Het initiatief om een leernetwerk te starten voor bestuurders en toezichthouders is ontstaan naar aanleiding van een inspiratiebijeenkomst, georganiseerd vanuit de beweging Radicale vernieuwing en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ):

Wat betekent Radicale vernieuwing voor toezicht en besturing? Kunnen bewoners en naasten het leven leiden zoals zij dat willen? Hoe houd je (toe)zicht (op) of dat is wat er werkelijk gebeurt in de zorg? Of: hoe vind je de balans tussen (toe)zicht houden en vertrouwen? Voelen medewerkers zich gesteund als zij in hun werk bewust afwegingen maken tussen regels en cliëntwensen? Er was behoefte om meer diepgaand hierover door te praten, de gezamenlijke droom betekenis te geven in het eigen werkveld en elkaar te inspireren.

In oktober 2021 is het leernetwerk gestart met Brentano, Jonkerszorg, De Leyhoeve en Woonzorggroep Samen. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking, kennisuitwisseling en in het teken van de vraag hoe het leernetwerk vorm te geven. Mirella Minkman  (bijzonder Hoogleraar innovatie en governance van integrale zorg en lid van de NVTZ wetenschappelijke adviesraad) nam deelnemers mee in landelijke thema’s van toezichthouderschap. Uitgangspunt was elkaar te inspireren, kennis te delen en vanuit de eigen ervaringen met elkaar in gesprek te komen met ondersteuning vanuit  NVTZ en LOC Waardevolle zorg. In de tweede bijeenkomst eind april jl. bleef het een zoektocht hoe het gedachtegoed van iedere zorgorganisatie in relatie staat tot de droom van de beweging Radicale vernieuwing en wat dat betekent voor toezicht en besturing. Is het zo anders dan de algemene ontwikkelingen in toezichthouderschap, als je focus hebt op waardevol leven van bewoner/cliënt? Waarin onderscheidt dit leernetwerk zich van andere congressen, workshops en netwerken op dit gebied? Wat kan de toegevoegde waarde zijn? De deelnemers gingen terug naar de daadwerkelijke behoefte.

In 2023 zal dit leernetwerk vanuit die behoefte een herstart maken. Een leernetwerk waar gelijkgestemden bij elkaar komen. Deelnemers zoeken met elkaar de spanning op wat het doet met bestuur en toezicht als je organiseert vanuit behoeften van mensen a en minder vanuit regels en procedures.

Leernetwerken bestuurders

In 2020 zijn we gestart met drie bestuurlijke leernetwerken. Lees hier meer over het gedachtegoed erachter. Voor de zomer is er één leernetwerk van bestuurders bijeen geweest voor het thema: bestuurlijk leiderschap onder begeleiding van toneelregisseuse Kirsten Blaffert. Je wilt uitstralen dat het draait om wat voor cliënten, hun naasten en medewerkers van betekenis is. Dat relaties het meest belangrijk zijn en niet de regels, richtlijnen en routines. Zien anderen dit terug in de manier waarop jij je presenteert? Ben je congruent in wie jij wilt zijn en hoe jij doet? De bijeenkomst gaf deelnemers op speelse wijze inzicht op het eigen doen en laten. 

We zien in de praktijk dat de bestuurlijke leernetwerken een periode in de behoefte hebben voorzien. Maar we merken dat dat nu bij de meeste bestuurders niet meer het geval is. Door personele wisselingen, grote drukte en de veelheid aan bijeenkomsten is bijstelling noodzakelijk. Het bestuurlijk leernetwerk laten we twee maal per jaar in gezamenlijkheid van alle bestuurders plaatsvinden. Een klein wisselend groepje uit het netwerk bereidt de onderwerpen voor en nodigen (gast)sprekers. Er is een plenair deel waarin we elkaar inspireren en kennis delen en vervolgens gaan we in groepen uiteen voor intervisie en diepgang op het thema. In gezamenlijkheid ronden we af. 
We denken hiermee qua voorbereidingen, inhoudelijke kwaliteit en tijdsinvestering beter aan te sluiten op de behoefte.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 1 december en zal gaan over het vraagstuk hoe je maximaal kan aansluiten bij de samenleving. Enerzijds omdat de samenleving daar om vraagt, anderzijds omdat de huidige manieren van organiseren niet meer houdbaar zijn.

Week van de Radicale vernieuwing

Van 7 t/m 11 november 2022 organiseren we weer een nieuwe landelijke inspiratieweek. Na het succes van vorig jaar, doen we dit weer vanuit de bewegingen Radicale vernieuwing langdurige ggz (link), Radicale vernieuwing in het verpleeghuis en thuis (link), Radicale vernieuwing jeugdzorg (link), Radicale vernieuwing zorgonderwijs (link) en het nieuwe initiatief ‘Nieuwe vormen van samen wonen en leven’. Meer informatie: weekvanderadicalevernieuwing.nl.

Partners

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een actief betrokken partner in de beweging. De inspecteurs nemen deel in het Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten en op verzoek sluiten ze aan bij bijeenkomsten, de bestuurlijke leernetwerken en de week van de radicale vernieuwing zorg. In juli is IGJ specifiek betrokken geweest bij het meedenken over een vervolg op het afschaffen dubbele medicatiecontrole. 

Zorgkantoren

Op 25 mei jl. kwam Radicale vernieuwing zorg samen met zorgkantoren VGZ, Zorg en Zekerheid, Zilveren kruis. We praatten elkaar bij over de recente ontwikkelingen in den lande en binnen de beweging. We bespreken ontwikkelingen als reablement wat je vanuit verschillend perspectief kunt beschouwen. Laten we ervoor waken dat het geen een “terugwaartse” beweging wordt, alsof iemand iets niet meer heeft wat je hem/haar (weer) gaat aanleren. Terwijl je het leven juist wilt voortzetten in eigen regie en eigen verantwoordelijkheid; van waarde zijn. Het nieuwe meerjarenbeleid komt aan de orde. Daarbij geven we mee dat  het dwingen van organisaties om iets te gebruiken als bv. zorgtechnologie vaak niet werkt. Stimuleer dat organisaties leren van elkaar. Zet niet het middel centraal, maar stel de open vraag. Zodat organisaties doen wat ze doen om de zorg te verbeteren en niet om het zorgkantoor tevreden te stellen. Het zou fijn zijn als organisaties die meedoen aan Radicale vernieuwing daarvoor  beloond worden met extra innovatiegelden. VGZ organiseerde in samenwerking met het actieteam Vrijheid Veiligheid voor het Levensgeluk een webinar voor medewerkers. Een volgende bijeenkomst zal in kwartaal vier worden georganiseerd daarbij zijn deelnemers van harte welkom. 

Ministerie van VWS

Maandelijks hebben we overleg met onze contactpersoon bij de directie langdurige zorg, Anja Kohler, beleidsmedewerker ouderenzorg bij VWS. Zij neemt ook deel aan verschillende actieteams en bijeenkomsten. Anja Kohler wordt begin november in haar zwangerschapsverlof vervangen door Stephanie Noordlandt, senior adviseur langdurige zorg bij VWS. 

In de zomer is radicale vernieuwing zorg specifiek benaderd om een aantal thema’s met VWS te bespreken en van gedachten te wisselen ter voorbereiding op het te ontwikkelen beleid: Avoord, Topaz en Zonnehuisgroep Amstelland dachten mee en deelden ervaringen op de thema’s regeldruk in zorg, doorontwikkeling kwaliteitskader, zorgonderwijs en zorg voor samenleving.

Het kernteam heeft vijf keer per jaar overleg met de directeurlangdurige zorg van het ministerie van VWS. Op 29 juni hadden we een werkbezoek bij Woonzorggroep Samen, locatie MariaMater.

Met het programma liet Woonzorg Samen zien hoe ze in ontwikkeling is op een aantal onderwerpen. En hoe ze dat hand in hand met de beweging radicale vernieuwing zorg doet, door o.a. deel te nemen aan of trekker te zijn van verschillende actieteams. In het programma kwamen de resultante terug van Ruimte voor dementie, vrijheid veiligheid voor het levensgeluk, vernieuwend zorgonderwijs, samen zeggenschap en Zorg voor samenleving. 

VWS gaf complimenten hoe daarmee ook alle lijnen van het programma WoZo van het ministerie van VWS samen kwamen in het werkbezoek bij Woonzorggroep Samen: het betrekken van de buurt, domeinoverstijgend samenwerken, de medezeggenschap, eigenaarschap en bewustwording van de burger, langer vitaal thuis, zij instromen, samen leren. Het vervolg van Langer Vitaal Thuis en het vernieuwend zorgonderwijs blijft VWS dan ook graag volgen. Hoe kunnen alle partijen in de zorg elkaar eerder en beter vinden om samen te werken?

Michiel Geschiere is met ingang van 1 oktober jl. benoemd tot directeur Langdurige Zorg bij VWS en heeft daarmee het stokje overgenomen van Theo van Uum. Op 19 oktober a.s. hebben we een eerste kennismaking en tijdens de Week van de Radicale vernieuwing heeft hij een actieve rol in het programma van de Week van de Radicale vernieuwing. 

Meer weten

Op www.radicalevernieuwing.nl kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij één of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten of via de zoekfunctie. Je vindt er informatie over de laatste ontwikkelingen en ook informatie over onderwerpen die in deze versie van de wetenswaardigheden niet aan bod kwamen. Onder elke pagina heb je de gelegenheid om mee te praten of vragen te stellen. Zelf een bericht plaatsen kan ook via: www.radicalevernieuwing.nl/praat-mee  Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese