Halfjaar­lijkse voortgangsbijeen­komst bes­tuurders en coördinatoren (impres­sie)

Geplaatst op 14 april 2020

Twee keer per jaar komen de bestuurders en coördinatoren van verpleeghuizen bij elkaar, die deelnemen aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Om kennis en ervaringen uit te wisselen over het vernieuwen. En om afspraken te maken om tot verdere acties te kunnen komen. Afgelopen maart was de eerste voortgangsbijeenkomst bij Zilveren Kruis Zorgkantoor in Zeist.

Eind vorig jaar startten we deze nieuwe manier van organiseren van en samenwerking in de beweging. Tijdens deze halfjaarlijkse voortgangsbijeenkomsten bepalen we met elkaar de (actie)agenda voor de komende periode. Vragen die aan de orde komen:

 • Hoe gaat het?
 • Wat gebeurt er in de beweging?
 • Zitten we nog steeds op de goede weg?
 • Zijn er actuele zaken om op in te spelen?

Deelnemers nemen voortouw

De bijeenkomst kreeg vooral vorm en inhoud door allerhande inbreng van deelnemende bestuurders en coördinatoren. Ook vertegenwoordigers van een zorgkantoor, VWS en de IGJ waren actief betrokken. Over hoe zij in de beweging actief zijn, zouden willen zijn en wat daarvoor verder kan worden ondernomen. De bijeenkomst die ook een informeel karakter had, ontlokte veel herkenning en enthousiasme om door te gaan op de ingeslagen wegen. Om de droom van de beweging meer en meer waar te maken. Ook werden er nieuwe ideeën gevormd om vanuit deze groep ook met nieuwe onderwerpen aan de slag te gaan die van belang blijken voor een radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg. En om daar ook weer anderen bij te gaan betrekken. Een greep uit wat er zoal de revue passeerde:

Betrekken omgeving rond het huis

Trekkers van dit actieteam Hans van Amstel (bestuurder WarmThuis) en Rob Keijzer (bestuursvoorzitter ‘t Zorghuus) gaven een interactieve presentatie over de start van het actieteam Betrekken omgeving rond het huis.

 • Lees hier een artikel in tijdschrift Zorg & Zeggenschap over die start.
 • Bekijk hier de themapagina op ons platform die specifiek gewijd is aan dit actieteam. 

Zichtbaarheid en landelijke impact

Lies Zuidema (bestuurder van zorgorganisatie Brentano) gaf een presentatie over wat er de afgelopen tijd allemaal al ondernomen is vanuit het actieteam Zichtbaarheid en landelijke impact. Een van de uitkomsten van het gesprek dat volgde is dat de besloten Linkedin-groep Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg door bestuurders en coördinatoren actief verder benut gaat worden. 

We hebben met elkaar afgesproken dat ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in media persoonlijk kan reageren op actuele situaties. Wanneer het thema de beweging Radicale vernieuwing raakt, is het helpend om erbij te vermelden dat de organisatie deelneemt in deze beweging. LOC kan helpen met het leggen van contacten met de media en/of bij de verspreiding van reacties in de beweging en in het land.

 • Bekijk hier de themapagina op ons platform die specifiek gewijd is aan dit actieteam.

Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten  

Caroline Beentjes (bestuurder Woonzorggroep Samen) en Saskia van Opijnen (bestuurder en toezichthouder) trekken actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten. En doen een uitgebreide presentatie van vele vorderingen in korte tijd. Uit het gesprek hierover komt een aanvulling op de door het actieteam geformuleerde onderzoeksvragen voor de pilot voor de Wet zorg en dwang dat vanuit dit actieteam van start gaat. Alle deelnemende verpleeghuizen ontvangen de notitie over de pilot, met de visie op en de aanbevelingen voor het omgaan met vrijheid en veiligheid, bekeken vanuit de droom van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. De vraag hierbij is welke organisaties definitief belangstelling hebben om deel te nemen. Het idee wordt geopperd om een symposium voor professionals te organiseren over dit thema.

Rondje updates

Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, praat de aanwezigen bij over een aantal onderwerpen:

 • Iedereen die dat wil is van harte uitgenodigd om gaandeweg alsnog aan te haken bij een van de actieteams. Kijk voor de meest recente bijeenkomsten op www.radicalevernieuwing.nl/bijeenkomsten of neem contact op met radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.
 • Een ander thema dat nog steeds speelt is de rol en werkwijze van de ondersteunende diensten. De volgende organisaties willen hier graag bij worden betrokken, om ook na het Actie-onderzoek dat heeft plaatsgevonden een lerende netwerkgroep te kunnen blijven vormen:
  • Amstelring De Rietvinck
  • Brentano
  • Riederborgh
  • Viattence
  • De Leyhoeve
  • De Riethorst Stromenland

   Na verschijnen van  de publicatie naar aanleiding van het Actie-onderzoek (die momenteel wordt gemaakt door Jaap Peters) komt deze groep bijeen om vervolgacties te bespreken.
   Meer over dit thema.
 • Ook onderzoekers komen structureel bijeen omtrent onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, bij deelnemende organisaties. 
 • Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vraagt van iedereen betrokken bij de verpleeghuiszorg om nieuw denken en doen. Toezicht houden is ook zo’n thema waar mensen in de beweging zich al langer voor inzetten. LOC blijft in gesprek met de NVTZ en zorgorganisatie Innoforte om hier een vervolg aan te geven.
 • Er zijn enkele nieuwe organisaties die deel willen nemen in de beweging. LOC plant kennismakingsgesprekken met hen.

Lees verder onder de foto

Kracht van kleine organisaties

Inge van den Boomen (bestuurder Cederhof) vertelt over de achtergrond waarom actieteam Kracht van kleine organisaties nog niet van start is gegaan.

 • Op radicalevernieuwing.nl zijn we al wel van start gegaan met een eerste inventarisatie van artikelen over de kracht van kleine organisaties. En ook van grote organisaties voor kleine organisaties. Kijk daarvoor, en voor ontwikkelingen van dit actieteam op www.radicalevernieuwing.nl/themas/kracht-kleine-zorgorganisaties 

Radicale vernieuwing zorgonderwijs 

Lia de Jongh (bestuurder Topaz) en Marthijn Laterveer (coördinator LOC Waardevolle zorg) leggen verslag van laatste ontwikkelingen op dit front. 

 • In kleinere groepen is levendige discussie gevoerd over stappen die voor de vernieuwing van het zorgonderwijs genomen kunnen worden. Alle inbreng is gebundeld en wordt meegenomen voor het vervolg van actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs.
 • In tijdschrift Zorg & Zeggenschap verscheen een uitgebreider artikel over gesprekken van dit actieteam met de ministeries van VWS en OCW en over de overhandiging van een publicatie vanuit dit actieteam. Dat artikel is hier te lezen.
 • Volg de ontwikkelingen (ook sinds de start van de beweging) op het gebied van onderwijsvernieuwing op www.radicalevernieuwing.nl/themas/onderwijs

Verbreden en verdiepen vernieuwing in eigen organisatie 

Omdat dit vraagstuk afgelopen jaar jaar hét onderwerp van gesprek was in de voortgangsgesprekken en in de bijeenkomsten van de coördinatoren van de deelnemende organisaties, is besloten om hier geen actieteam voor te vormen. Sander Verschure (coördinator Radicale vernieuwing bij Surplus) vertelt dat dit vraagstuk een vast onderwerp van gesprek wordt in het coördinatorenoverleg.

Bestuurlijke leernetwerken

Er zijn nu drie bestuurlijke leernetwerken gestart. Bestuurders van deelnemende organisaties, LOC en managers van zorgkantoren nemen hieraan deel. Onderwerpen die bijvoorbeeld behandeld worden, zijn: wat vergt Radicale vernieuwing van leiderschap? Zelfsturing, hoe kijk je daarnaar vanuit Radicale vernieuwing? Hoe ver ga je? Draagt een modulair pakket thuis (MPT) en volledig pakket thuis (VPT) bij aan de ambitie in de beweging Radicale vernieuwing om aan te sluiten bij wat van betekenis is voor cliënten, hun naasten en medewerkers? 

Reflectiegesprekken bij deelnemers

Bij iedere deelnemende organisatie vindt minimaal jaarlijks een reflectiegesprek of -bijeenkomst plaats om stil te staan bij de vernieuwing in de eigen organisatie. Iedere organisatie kiest hiervoor de vorm en betrokkenheid van mensen (intern en extern). In de ene organisatie bijvoorbeeld een gesprek aan tafel, in de andere organisatie een ‘oploop’ of een bijeenkomst. Hierover communiceren helpt om de vernieuwing intern en extern meer zichtbaar te maken. 

Uit de praktijk

De vraag kwam op of we als beweging iets willen met het plan van de commissie Bos. Sommigen geven aan dat het plan niet past bij de visie en missie van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Anderen vinden dat dit wel kan passen. Besloten is dat wie dat wil kan reageren op het plan vanuit de eigen organisatie.

Volgende voortgangsbijeenkomst

De volgende voortgangsbijeenkomst voor bestuurders en coördinatoren vindt plaats op 7 oktober 2020.

Lachende bestuurders en coördinatoren tijdens bijeenkomst
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese